Miljö- och naturvård

Vi anser att politikens viktigaste uppgift de närmaste decennierna är att anpassa samhället till naturens förutsättningar. Vi hoppas att vår energi och klimatplan är ett steg i den riktningen. Därutöver måste vi värna områden med särskild flora och fauna som Östra Sannorna. Även utanför skyddade områden finns mycket att göra.

Även utanför skyddade områden finns mycket att göra, som att:

•    Återskapa strandängsbetesmarker och vattendragsmiljöer

•    Sträva efter en giftfri miljö genom att ta bort användningen av kemikalier i vår närmiljö, för att hindra läckage till vattendrag och dricksvattentäkter. Tex. kan man :

•    informera mer om att vi inte ska spola ner mediciner och andra kemikalier i avloppet.

•    Presentera alternativ till kemikalieanvändning!

•    Använda biologisk bekämpning av skadedjur och ogräs i stadens parker och grönytor.

•    Se över slamhanteringen . Enligt en rapport från WHO utgör slammet en stor hälsorisk då det kan innehålla ett 40-tal olika miljögifter som sprids överallt via avdunstning till lufthavet.

•    Bättre omhändertagande av dagvattnet behövs nu när vi vet att det innehåller mängder av microplast från bildäckslitage och konstgräsplaner.

•    Övergödningen av vattendrag från jordbruket är ett stort problem. Införande av obligatoriska kantzoner mot diken och vattendrag skulle minska läckaget väsentligt.

•    Råda Ås bör omedelbart återställas för att bli ett rekreationsområde som det är tänkt och .för att rädda de källor som finns kvar i området och säkra tillgången på rent dricksvatten framöver. Området ska tydligt ingå i kommunens översiktsplan. Skjutbanorna bör flyttas till annan plats fortast möjligt.

•    Utöka vattenprovtagningen( såväl på råvatten till dricksvatten som på renat avloppsvatten) för bättre koll på utsläpp av giftiga ämnen som tex. flamskyddsmedel,tungmetaller,dioxiner m.m. Arbeta för att länsstyrelsen ska utöka antalet kontrollplatser i Vänern så att det finns även i Kinneviken.

•    Samverkan med närliggande kommuner kommer att bli nödvändigt för att klara framtida krav.

•     Kommunen ska ocksa fortsattningsvis stiidja·· Biosfaromrade Vanerskargarden och Kinnekulle..  som ett led i att bli en hallbar kommun. Biosfarambassdiirerna biir fa komma  in  i skolorna och informera.

•     Angens ARV, vart nya reningsverk ska naturligtvis ha reningssteg fiir mediciner och microplaster liksom fosforatervinning. Slammet som aterstar ska brannas fiir att giira minsta  miijliga skada  i naturen tills ny teknik fiir ytterligare atervinning av ingaende amnen kommer.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: