Miljö- och naturvård

Lyssna

Vi anser att politikens viktigaste uppgift de närmaste decennierna är att anpassa samhället till naturens förutsättningar. Vi hoppas att vår nya energi och klimatplan är ett steg i den riktningen. Därutöver måste vi värna områden med särskild flora och fauna som Östra Sannorna. Även utanför skyddade områden finns mycket att göra.

Vi vill: 
- Återskapa strandängsbetesmarker och vattendragsmiljöer 
- Sträva efter en giftfri miljö genom att ta bort användningen av kemikalier i vår närmiljö, för att hindra läckage till vattendrag och dricksvattentäkter. T.ex. kan man informera mer om att vi inte ska spola ner mediciner och andra kemikalier i avloppet. 
- Presentera alternativ till kemikalieanvändning. 
- Använda biologisk bekämpning av skadedjur och ogräs i stadens parker och grönytor. 
- Se över slamhanteringen. Enligt en ny rapport från WHO utgör slammet en stor hälsorisk då det kan innehålla ett 40-tal olika miljögifter som sprids överallt via avdunstning till lufthavet. 
- Övergödningen av vattendrag från jordbruket är ett stort problem. Införande av obligatoriska kantzoner mot diken och vattendrag skulle minska läckaget väsentligt. 
- Råda Ås bör omedelbart återställas för att bli ett rekreationsområde som det är tänkt och för att rädda de källor som finns kvar i området och säkra tillgången på rent dricksvatten framöver. Området ska tydligt ingå i kommunens översiktsplan.
- Utöka vattenprovtagningen (såväl på råvatten till dricksvatten som på renat avloppsvatten) för bättre koll på utsläpp av giftiga ämnen. 
- Samverkan med närliggande kommuner kommer att bli nödvändigt för att klara framtida krav. 
- Kommunen ska också fortsättningsvis stödja ̈ Biosfärområde Vänerskärgården och Kinnekulle ̈ som ett led i att bli en kommun. Biosfärambassadörerna bör få komma in i skolorna och informera.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: