Arbete och Näringsliv


Arbete

Vår Arbetsmarknadspolitik ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad i hela Kommunen. I det arbetet spelar utbildningspolitiken och den ekonomiska politiken en viktig roll. Vi behöver bli bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare eftersom att arbetsgivare har svårt att få tag på arbetskraft med efterfrågade kompetenser och detta hämmar den ekonomiska tillväxten i Kommunen.

Det är också viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga anställningsformer i det som idag är kvinnodominerade branscher. Vi måste aktivt arbeta för att människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer för att bryta denna segregering.

Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina förutsättningar genom arbete bidra till samhället och därför vill vi:K

– Att det genomförs en kartläggning tillsammans med Näringslivet av vilka behov de har de närmaste år för att kunna få fram en plan kopplade till satsningar mot utbildning och kompetensutveckling.
– Att företagen i kommunen ska fortsätta att expandera och utvecklas och att fler företag väljer Lidköping som etableringsplats.
– Skapa mer studie-och yrkesvägledning både för unga och vuxna som är i behov av utbildning för att ge mer vetskap, motivera och vägleda om vilka yrken som ger goda arbetsmöjligheter.
– Ge mer flexibla möjligheter för utbildning, omställning och kompetens utveckling.
– Att Näringslivet får förutsättningar att erbjuda praktikplatser för att locka unga och vuxna som visar intresse för att prova-på branschen.
– Utveckla samarbetet mellan Näringslivet, De la Gardie Gymnasiet och Campus Västra Skaraborg för att planera framtida utbildningar och lösa framtida arbetskraftsbehov.
– Öka samarbete mellan Lidköpings Näringslivet och Arbetsmarknadsenheten för att tillsammans kunna satsa på kompetensutveckling, och lösa arbetskraftsbehovet.
– Starta olika matchnings-forum där arbetslösa kan träffa olika arbetsgivare – arbetsmässor, yrkesmässor, frukostmöte, m.m.

 

Näringsliv

Sveriges näringsliv bygger till stor del sin konkurrenskraft på ett högt kunskapsinnehåll, kompetenta medarbetare, väl fungerande trygghetssystem och en väl utbyggd infrastruktur. På många områden ligger Sverige i forskningsfronten och flera svenska företag är världsledande.

I Lidköping har vi satsat på framtidsinvesteringar i utbildning och kompetens försörjning och vi tror på att ett ansvarstagande och kreativt näringsliv och entreprenörskap är viktigt för att utveckla kommunens ekonomi och möta de utmaningar som vi står inför.

Miljökonsekvenser och människors sociala situation måste i högre grad bli styrande för hur industrin och samhället i Lidköpings Kommun ska organiseras. Kommunen bör växa utifrån en bild som inte är fokuserad på enbart tillväxt och konsumtion utan också på social och kulturell utveckling och livskvalitet.

– Vi vill stödja framväxten och utvecklingen av mindre företag. Detta skapar förutsättningar för entreprenörer, företagare och innovatörer att utveckla idéer och komma igång med produktion.
– Vi vill bidra till att företagare ska kunna känna trygghet i att energieffektivisering och miljöanpassning kommer att löna sig i längden,Viktigt också att vi ha med Föreningar, organisationer , Kultur och hela fritidsutbudet då dessa är viktiga samarbetspartner och gör att Lidköping blir attraktivare för nyinflyttade människor och företag , inte minst i PR syfte.
– Vi behöver också utveckla våra möjligheter till konferenser och då behövs en större konferens och hotellanläggning gärna sjö nära i närheten av vårt nya badhus.
– Lärlingsplatser ska erbjudas, praktikplatser för alla elever ska vara en prioritet och skolan ska få de behövda resurser som krävs för att kunna hitta detta i samarbete med näringslivet i Lidköping.
– Ge förutsättningar för att öka Industriell Symbios i kommunen genom att stödja olika nätverksträffar som inspirerar och leder till innovativa samarbeten.
– Se till att rätt förutsättningar finns för att företag ska kunna växa och utvecklas och att kompetens stannar i kommunen genom att fördjupa och utveckla samarbetet med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar.
– Uppmuntra lokal handel, torghandel och centrumhandel. Väldigt viktig att stödja småföretag som bidrar till ett levande Lidköpings centrum samt bidrar till landsbygdens handel.
– Underlätta kooperativt företagande och nätsamverkan mellan företag samt också främja nya bolagsformer där syftet inte bara handlar om ekonomiska mål utan också om att gynna allmänna intressen.
– Könskvotering till de kommunala bolagsstyrelserna behövs för att uppnå jämställdhet i kommunen.
– Öka förutsättningarna för gröna jobb, tex. inom återbruk, hantverk, miljöteknik m.m.
– Göra fler satsningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten – undersöka goda exempel från andra kommuner och genom samverkan med till exempel Arbetsmarknadsenheten
– Utveckla en samverkan mellan centrum och de externa handelsplatserna genom att se över busslinjer, gång och cykelvägar.
– Utveckla ekoturismen i biosfärområdet .
– Stödja kulturella och kreativa näringar.

 

Nyheter på Arbete och näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter