Barn och skola

Barn och skola

 

Barn ska vara med och utforma vårt samhälle och vår Kommun och politiska beslut bör föregås av en barnkonsekvensanalys – Barn är individer med egna rättigheter och när alla får möjlighet att bidra och möjlighet att välja sin väg i livet, kan ett starkt samhälle byggas.Barn ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem. Vi vill att Lidköpings kommun ska ha barn i fokus och ska ge de trygghet, förtroende och verktyg inför framtiden.

I Lidköping vill vi bidra till att alla barn och vuxna i förskole och skolmiljön ska ges utbildning i Barnkonventionen.

– Vi vill säkerställa att barnomsorgen ska hålla samma höga kvalitet oavsett om den är privat, kommunal eller kooperativ.
– Vi vill se till att öka personaltätheten både i den pedagogiska verksamheten samt övrig personal. Antalet barn inom förskolegrupperna ska hållas på den lägsta rekommenderade nivån för att säkerställa att alla barn blir sedda och får växa utifrån sina egna förutsättningar.
– Arbetet med att minska barngrupperna i förskolan skall fortsätta upp i alla åldrar.
– För att höja andelen behörig pedagogisk personal måste lönerna höjas.
– Den pedagogiska verksamheten måste säkerställas genom att bl.a. stöd till vidareutbildning av obehörig personal på arbetstid.
– Alla pedagoger inom skola och förskola ska få kompetenshöjande utbildning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Skolans samarbete med gymnasiet behöver utvecklas, för att underlätta elevernas val och undvika kunskapsluckor som kan påverka elevers gymnasiestudier.
– Vi behöver satsa mer på Tidiga Samordnade Insatser (TIS) i kommunen genom att utveckla samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänsten.
– Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla barn ska få det stöd och den uppmärksamhet de individuellt behöver oavsett könstillhörighet. Stereotypa könsroller, mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal ska aktivt motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och sexism ska inte tolereras i skolan eller någon annanstans. Diskussionen kring alla människors lika värde ska vara en naturlig del av undervisningen redan från skolstarten.
– Alla pedagoger bör ha en genusmedveten pedagogik så att barnen får möjlighet att vara sig själva och inte tvingas in i samhällets snäva köns mallar. Alla barn ska ha lika möjligheter att utvecklas och leva sina liv utan att hämmas av rådande könsroller. All personal ska ha grundläggande kunskaper om våld
– Barn ska få möjlighet att spela ett instrument, gärna på schemalagd skoltid
– Vi vill se till att mängden ekologisk och närproducerad mat i skolan ökar till 100% säsongsbetonad mat och i de fall man importerar från tredje världen ska rättvisemärkt och ekologiskt väljas.
– Vi vill möjliggöra för skolenheter att följa upp elevernas fysiska, psykiska och sociala profil genom att t.ex. införa BWell modellen som påvisar sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa, levnadsvanor och skolresultat
– Vi vill uppmuntra skolenheter att införa mer fysisk aktivitet i skolan/gymnasiet varje dag i någon form och anställa mer personal till detta t.ex. idrottslärare/fritidsledare/fritidspedagoger samt ge ökade resurser för skolhälsovård för att stötta eleverna och följa upp deras mående för att kunna upptäcka symtom och eller dåligt mående hos eleverna. Dessutom ska de ha kunskaper om hur frågan om våld tas upp och hur informationen hanteras.
– Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar till att utveckla sin förmåga till eget kreativ skapande och behöver ha ett stort kulturellt utbud som teaterbesök, konsertbesök, studieresor, utflykter och att dessa bekostas av kommunen, samt bidra till att Musikskolan får större resurser för att fler kan deltaga.
– Vi ser positivt på Friskolor som har en profil till exempel mot friluftsliv tillåts att verka i Lidköpings Kommun
– Andra modersmål än svenska ska ses som fördelar och som resurser för den enskilda elevens lärande. Ämnesundervisning på modersmålet ger alla elever en chans att utveckla de kunskaper och förmågor som läroplanen uttrycker.
– Undervisningen i skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser och Modersmålsenheten måste ges resurser för att fortsätta bedriva sitt viktiga uppdrag.

Nyheter på Barn och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter