Jämställdhet och integration

Jämställdhet och integration

Jämställdhet

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Våldet mot kvinnor och tjejer är en av de största kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen. Mäns och killars våld är ett samhällsproblem som går att förebygga. Kommunen måste visa att det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld är prioriterat. Inte minst för alla barns skull. Våld mot vuxna och barn orsakar stort lidande, särskilt för kvinnor och barn. 

Vi vill att:

– Kommunen ska ha en samordnande roll som arbetar förvaltning-/sektorsövergripande med mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. En samordnartjänst till detta skall skapas.
– Arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer behöver tillsättas resurser och prioriteras i alla kommunens delar.
– Arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn ska vara en grundläggande del av kommunernas våldsförebyggande arbete i samverkan med civilsamhället. Alla barn och unga skall nås av våldsförebyggande arbete och skall följa dem genom hela skolgången. Våldsförebyggande arbete skall bryta kopplingen mellan manlighet och våld, ta upp ämnen ämnen som genus, normer och värderingar kopplat till jämställdhet. Samarbete med föreningslivet i denna fråga vore önskvärt.
– Lärare ska vara rustade och känna sig trygga i ämnet sexualitet, samtycke och relationer, som i högre grad skall lyfta in frågor som samtycke och frivillighet (Innan alla lärare kan utbilda inom ämnet kan samarbete med organisationer vara en bra lösning).
– Elever ska få vistas i porrfriamiljöer och elever skall få lära sig ett porrkritiskt förhållningsätt.
– Kommunen ska erbjuda föräldrastöd som tar upp mäns våld mot kvinnor ur barnens perspektiv, men också hur de på bästa sätt stöttar och hjälper sina barn på nätet så att de kan röra sig där på ett tryggt och säkert sätt.
– Personal inom kommunens verksamheter ska ha kunskap kring våldsutsatthet för att rutinmässigt kunna ställa frågor om våld.
– Alla ska ha rätt till en trygg bostad att leva i, kommunen skall erbjuda förtur i bostadsköerna för utsatta kvinnor och barn, även för dem som inte är skrivna i Lidköping, (särskilt prioriterade är de familjer där barnen är inskrivna i kommunens skolor.)
– Kommunen ska säkra kvinnojourens överlevnad så att den som behöver skydd och stöd kan få det. Detta kräver en långsiktig finansiering.

 

Integration

Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.

Människor som kommer till Sverige ska snabbt få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad. Tidigare erfarenheter, vare sig det är utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet eller språkkunskaper, ska också kunna tillgodoräknas i Sverige. Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att människor som kommer till Sverige ska få en bra start i landet. 

– Lidköpings Kommun ska ha en Integrationsplan/Handlingsplan med strategier baserade på de utmaningar som identifieras i Kommunen. Planen ska bidra till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället. Syftet är också att stärka integrationen i kommunen, motverka risken för utanförskap och segregation.

– En Integrationssamordnare behövs i kommunen för att ha en övergripande bild och ansvar för Integration i alla sina delar: Individ, Kommunen, Näringslivet

– Olika Samverkansgrupper behöver startas och eller utvecklas av Integrations samordnare med följande verksamheter:

Mellan skola, föreningsliv, arbetsliv och näringslivet.
Mellan Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och Fritidsgårdar.
Yrkesnätverk – mötesplats för att träffa yrkesmentorer eller arbetsgivare i behov av personal. Arenor för nyanlända och näringslivet att mötas Stödja näringslivet i integrationsarbete.
Med följande innehåll:

Entreprenörskaps Vägledning – inför att starta eget företag.
Matchnings Nätverk – Systematiskt arbete med företagsbesök. Tidig kartläggning av kompetenser och möjlighet av att kunna validera tidigare utbildningar och yrkeserfarenhet.
Utöka och utveckla informationen om Integration i kommunen på kommunens hemsida.
Kommunen ska stödja språkkaféer och olika initiativ och föreningar som bidrar för språkutveckling och integration

 

 

 

 

Nyheter på Demokrati / Jämställdhet och integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter