Energi och klimat

Energi och klimat

Energi och klimatfrågor har en central roll i Miljöpartiet. En stor omställning i energianvändningen är nödvändig om vi ska kunna minska co2- utsläppen.

Genom den pågående förstärkningen av elnätet i Lidköping blir det möjligt att ansluta solcellsparker solceller på tak och laddstolpar för fordon vilket bidrar mycket till minskningen av co2 utsläpp i Lidköpings kommun.

 

Värmeverket är en nödvändig inrättning som ger billig värme till bostäder och kommunala byggnader m.m. Dock måste även den verksamheten ställas om och effektiviseras på lång sikt,Tex. genom återvinning av hetvatten från industrin eller värmeväxlingspumpar för att utnyttja läget vid vattnet.
Det nya reningsverket blir mer energieffektivt än det gamla och läget minskar risken för översvämningar vid skyfall. Lidköping är extremt utsatt för skyfallsskador p. g.a. att det är mycket platt mark.Risken för översvämning av källare och gator är stor. Dagvattenhanteringen är därför viktigt att prioritera. Hårdgjorda ytor bör undvikas då grus och gräs fördröjer vattnets framfart. Parker och dagvattendammar är viktiga inslag i stadsmiljön och behöver finnas med i detaljplaner framöver.
Den omgivande grönstruktur som finns kvar bör helst inte röras då den utgör skydd mot trafikbuller och giftiga luftpartiklar. Även undervegetationen bör skötas varsamt då den utgör levnadsrum för diverse insekter och smådjur och bidrar till mångfalden.

En koldioxidbudget ska tas fram, det är också viktigt att minska våra ekologiska fotavtryck genom att spara på el och vatten.
Vi måste  jobba vidare med Hållbarhetsplanen som KF antog hösten 2021  för att  kunna uppfylla målet att bli fossilfritt 2030

Vi  vill se en positiv utveckling av biogasanläggningen och vill att kommunen stödjer vidareutveckling av den så att vi i framtiden kan köra vårt matavfall från hushållen dit och minimera transporter på väg.

Att Lidköping som är en solrik kommun ska satsa på solceller på taken på alla  offentliga byggnader där det är möjligt. Även stimulera privata aktörer till detta.
Lidköpings kommun skall underlätta när det gäller bygglovshantering av tillstånd för solcellsparker.

 

 

 

 

 

 

Nyheter på Energi och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter