Internationellt arbete

Internationellt arbete

En starkt internationell samverkan bidrar till Kommunens utveckling genom att öka förståelse för omvärlden och mänskliga rättigheter. Internationellt arbete utgör ett verktyg för utveckling som ska ge mervärde och nytta för lidköpingsborna och därför ska den vara en naturlig del i kommunens verksamhet.

Vi vill att:

– De flesta av Kommunens verksamheter ska vara engagerade i internationella utbyten eller andra samarbeten med andra städer och regioner i Europa och i övriga världen.
Möjligheten ska finnas för att delta i utvecklingsprojekt finansierade genom EU, ta emot internationella besök, besöka andra städer och regioner för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder.
– Förtroendevalda och tjänstepersoner beredas möjligheter till utbyten på EU nivå för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper inom olika verksamhetsområden samtidigt som man får del av andra städers och regioners lärdomar och arbetssätt.
– Varje förvaltning ska säkerställa att det finns medarbetare som har möjlighet att arbeta med projekt som är finansierade med EU-medel.
– Medel avsättas i nämndernas budgetar för att bland annat finansiera projektutvecklingskostnader.
– Lärdomar från redan genomförda projekt på EU-nivå tas tillvara och ska spridas i organisationen.
– Miljö- och klimatfrågor skall vara en viktig del i kommunens internationella samarbeten.
– Kommunen ska skapa förutsättningar till ett utökat kulturellt utbyte bland ungdomar bl.a. genom Erasmus +, och European Solidarity Corps.
– Kunskapshöjande insatser, som omfattar alla förvaltningars politiska nämnder, förvaltningsledningar, chefer och tjänstepersoner behöver genomföras genom återkommande utbildningstillfällen, till exempel som del av nämndsammanträden.
– Vi vill behålla och utveckla det internationella utbyte och deltagande i nätverk för fred och demokrati som finns idag. Vänortsarbetet ska fortsätta och nya vänorter ev. läggas till.
– Det internationella samarbetet ska styras av en internationell strateg.

Nyheter på Internationellt arbete

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter