Kultur och fritid

Kultur och fritid

Föreningarna tar ett stort samhällsansvar när det gäller barn och unga och behöver mer stöd från kommunen. För ungdomar ska vi ordna fler mötesplatser och möjligheter att påverka stadens utveckling.Kultur och fritidsintressen är det som binder samman olika grupper och individer i samhället. Dessa  skapar kreativitet och leder till samhällsutveckling och höjd livskvalitet. Kultur och  fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla samhällsgrupper oavsett ålder, kön,  socioekonomiska faktorer,eller funktionsnedsättning. 

Vi vill:

– Inrätta en Kulturskola.Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomars vardag och lärande. Alla elever har rätt till kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och en förståelse för världen och en Kulturskola är rätt Forum och mötesplats för att skapa rätt förutsättningar för det.

– Ge möjlighet att genomföra byggandet av en mindre scenlokal för 500-1000 personer
– Att ungdomsverksamheten som drivs av Lidköpings kommun skall utvecklas med fler mötesplatser (fritidsgårdar) samt gör dem mer aktivitetsanpassade för fler tjejer.
– Att fortsätta stödja Folkets hus och att kommunen ger bidrag till drift och nödvändiga  investeringar.
– Att Biblioteket får fortsatt stöd i sin verksamhet som en mittpunkt för läsning  kultur och träffpunkt i Lidköping. Bokbussen har också en oumbärlig funktion.
– Ha mer offentlig verksamhet i Margretelundsområdet, (bibliotekets filial, utomhusscen, utomhusgym, annan bärande funktion).
– Att kommunen genomför en satsning på byggandet av en Fullstor matcharena.
– Att föreningar med barn och ungdomsverksamhet får de bidrag de behöver för att  kunna bedriva sin verksamhet och låta alla intresserade vara med. Dessa föreningar  som drivs av ideella krafter gör en stor samhällsinsats och förtjänar allt stöd  de kan få. En förutsättning för att få bidrag ska vara att man kan visa ett etiskt  förhållningssätt d.v.s Öka kraven på ledare  för att aktivt arbeta mot stereotypa könsroller.
– Att 100% av kommunens medel skall fördelas jämnt över könen inom kultur och fritid.
– Stödja HBTQI verksamheter som “Café Iris” i kommunen.
– Att fler vandringsleder, grillplatser och vindskydd skall genomföras samt att befintliga leder skall underhållas och tillgänglighetsanpassas.Bra kartor skall finnas. Då ökar möjligheten att ta sig ut i naturen.
– Att kommunen arbetar för ökad tillgänglighet i fritids och friluftsliv för de som har  funktionsnedsättningar.
– Gynna kulturverksamheter på landsbygden.
– Att Grillplatser / skyltning vid småbåtshamnen görs lättillgängliga och välkomnande.
– Utveckla en samverkan mellan centrum och de externa handelsplatserna och sevärdheterna genom att  se över busslinjer, gång och cykelvägar.
– Utveckla ekoturismen i biosfärområdet.
– Utveckla våra möjligheter till konferenser och då behövs en större konferens och hotellanläggning gärna sjönära i närheten av vårt nya badhus.
– Att simskolan (6-12 år) skall prioriteras både i den ordinarie verksamheten och sommarlov. Detta skall vara avgiftsfritt.
– Att det byggs fler fullmåtts idrottshallar i Lidköping.

 

Nyheter på Kultur och fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter