Miljö och Naturvård

Miljö och Naturvård

Vi anser att politikens viktigaste uppgift de närmaste decennierna är att anpassa  samhället till naturens förutsättningar. Kommunens nya Hållbarhetsprogram(som ersatte  klimatplanen 1/1 2022) innebär att hänsyn till miljö och klimat måste genomsyra hela kommunens verksamhet, liksom beslut i alla styrelser och nämnder.Detta är ingen självklarhet utan måste bevakas av politiken. 

Vi vill att:

– Stadsnära och skyddsvärda skogar får vara kvar,där ingår också stadens parker.
– En ny skogspolicy skall tas fram där hyggesfritt skogsbruk skall vara en självklarhet.
– Områden med särskild flora och fauna måste skyddas särskilt t.ex. Östra Sannorna.
– Strandängs Betesmarker och vattendrag miljöer  återskapas.
– Möjligheten till fler naturreservat skall utredas.
– Förbud mot vattenskoter körning i känsliga vattenområden införs.
– Det fortsatta arbetet för att minska kemikalieanvändningen prioriteras.
– Information om vad som inte får spolas ner i avloppet t.ex. i toaletten, diskhon ökas.
– Biologisk bekämpning av skadedjur används av serviceförvaltningen (Park o Gata) och att de fortsätter använda hetvatten för ogräsbekämpning.
– Slam Hanteringen bör ses över enligt tidigare beslut. Slammet från reningsverket sprids nu (via upphandling ev entreprenör) ut på åkrar varifrån vi får vår mat (liksom korna). Enligt WHO innehåller slammet ett 40-tal olika gifter, en del tas upp av grödan,en del rinner ut i vattendragen. o.s.v. Det nya reningsverket kommer att få en slamhantering som isolerar fosfor i slammet. och gör pellets sv den vilket gör att det blir mindre slammängd kvar. Denna bör brännas i värmeverket istället för att blandas med ren jord. Värmeverkets rökgasrening tar hand om resterande gifter. Även aslan blir förstås giftig, men behandlas som giftigt avfall och sprids ej på åkrar.
– Dagvattenreningen förbättras, då vi nu vet att det innehåller mängder av mikroplast från bildäcksslitage och konstgräsplaner. Även giftiga ämnen från glycol, oljor och rengöringsmedel kommer ut i dagvattnet vid biltvätt t.ex. Större informationskampanjer krävs av kommunen.
– Införande av  obligatoriska kantzoner mot diken och vattendrag skulle minska läckaget väsentligt.Övergödningen av vattendrag från jordbruket är ett stort problem.
– Råda Ås skall omedelbart återställas och bli ett rekreationsområde enligt tidigare intentioner. Det källor som finns kvar måste säkerställas genom att att inte tillåta mer sanduttag eller annan verksamhet.
– Skjutbanorna på Råda ås och skjutbanan på Ljunghed skall omedelbart flyttas till annan lämpligare plats.
– Vattenprovtagning sker med tätare intervaller vid råvattenintaget och vid punkten för renat avloppsvatten. De ämnen som främst behöver kontrolleras är PFAS, tungmetaller, mikroplaster, dioxiner och läkemedelsrester.

– Samverkan med närliggande kommuner bör utvecklas för att klara  framtida hållbarhets krav.

 

Nyheter på Miljö och Naturvård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter