Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen  till ett fossilfritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt  med cirkulärt tänkande samt med så lite behov av  transporter som möjligt( gällande både människor och gods) hjälper oss på sikt att nå  klimat och miljömålen.

Vi vill:

– Bevara tätortsnära skogar och grönområden inne i staden, genom bindande beslut  i detaljplaner. De behövs för rekreation, välbefinnande och alla elevers utbildning. Ågårdsskogen, Dalängsskogen, Stenportsskogen och Majåker/Lidåkersskogen skall ej exploateras!
– Att kommunen använder sig av hyggesfritt skogsbruk med ökat lövinslag. Det gynnar den  biologiska mångfalden och ger oss ekosystemtjänster i utbyte.
– Att det hållbara perspektivet måste vara i fokus när man utreder möjligheterna att  utveckla Framnäsområdet när man bygger bostäder, badhus  och ev. konferensanläggning. Inte minst trafiksituationen måste beaktas.
– Att våra kulturbyggnader och kulturmiljöer skyddas t.ex. IP Framnäs.
– Undvika bebyggelse på jordbruksmark (Miljöbalken 3:e kap 4:e §)
– Uppmuntra byggandet av passivhus.
– Försvåra för undantag från strandskyddet.
– Ge barn och ungdomsperspektivet samt den allmänna fritiden större utrymme i den fysiska planeringen.
– Att Lidköping behåller småstads karaktären med låg bebyggelse.
– Att den nya Hamnstaden ska uppfylla hårda krav på: Miljövänliga material, Klimatsmarta lösningar för vatten och energianvändning och grönytor samt Laddningsstationer för eldrivna fordon . Bilpool.
– Öka tillgängligheten för kollektivtrafik t.ex. eldrivna minibussar.
– Att tågtrafiken på Kinnekullebanan säkras.
– Att ansvariga nämnder tydligt ska slå vakt om naturresurser, naturskydd, landskaps och naturminnesvård.
– Förbättra framkomligheten för funktionsnedsatta överallt i kommunen.
– Att vårt kommunala bostadsföretag är ett föredöme för privata aktörer när det gäller hållbart boende både på befintliga bostäder samt nyproduktion. Viktigt med cirkulärt tänkande och industriell symbios.
– Laddstationer till elbilar i centrum, Arenan, rastplatser, idrottsanläggningar, nya badhuset, Vänermuseet måste installeras snabbare.
– Göra fler satsningar på offentlig konst, ex. muralmålningar.
– Genomföra färre klippta gräsytor, fler bisamhällen och insektshotell  i centrum och på kommunens ägor detta för att främja växter och djur.
– Utveckla cyklandet med fler säkra cykelbanor samt säkra cykelparkeringar.
– Utveckla möjligheterna till  bilfri innerstad samt minska biltrafiken vid våra skolor.
– Möjliggöra för stadsodlingar.
– Utreda möjligheten att bygga en saluhall i anslutning till Nya Lidköpings torget.
– Möjliggöra för stadsvandringar med inriktning på konst och arkitektur.

Nyheter på Stadsbyggnad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter