UTBILDNING gymnasie- och vuxenutbildning

UTBILDNING gymnasie- och vuxenutbildning

Skolan ska ge varje elev möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor – alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

Elever ska sättas i centrum som de tänkande och kreativa individer de är. En fungerande skoldemokrati är en viktig del av en bra skola. Eleven ska vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt få förutsättningar och möjlighet att kritiskt granska och påverka både samhället och sin egen skolsituation. 

En mångfald av olika organisationsformer och pedagogiska inriktningar i skolan är bra,Komvux, folkhögskolor och andra frivilliga utbildningsformer, som de studieförbunden erbjuder, är viktiga och ger möjlighet till ett livslångt lärande.

 

Vi vill :

– Öka personaltätheten både i den pedagogiska verksamheten samt övrig personal för att se till att undervisningen på De la Gardie Gymnasiet och på Campus Västra Skaraborg ska utformas utifrån varje elevs unika behov, oavsett om det innebär extra utmaningar eller extra stöd. Möjlighet till individuellt anpassad studieteknik ska erbjudas.
– Ledarskapet i skolan, från skolledare till enskild lärare, är viktigt för att långsiktigt säkra kvalitet i undervisning och utbildning. Lärare ska vara professionella och kunniga och ha den utbildning som krävs för uppgiften och ska ges de förutsättningar de behöver för att kunna erbjuda sina elever en kvalitativ undervisning.
– Undervisningen i skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser.
– Estetisk och skapande verksamhet är liksom motion och rörelse viktigt för alla ungdomar. Kultur ska vara en naturlig del i ungdomarnas vardag och lärande. Alla elever har rätt till kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen och en Kulturskola är rätt Forum och mötesplats för att skapa rätt förutsättningar för det.
– Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla elever ska få det stöd och den uppmärksamhet de individuellt behöver oavsett köns tillhörighet.
– Alla elever ska ha tillgång till undervisning i Sexualitet, samtycke och relationer med ett tydligt normkritiskt perspektiv. Stereotypa könsroller, mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal ska aktivt motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och sexism ska inte tolereras i skolan eller någon annanstans. Diskussionen kring alla människors lika värde ska vara en naturlig del av undervisningen redan från skolstarten.
– Alla pedagoger inom Gymnasieskola och Vuxenutbildning ska få kompetenshöjande utbildning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Förebyggande hälsovård, både fysisk och psykisk såväl som social, bör få större resurser.
– De La Gardie gymnasiets samarbete med grundskolor samt Vuxenutbildning behöver utvecklas, för att underlätta elevernas val och undvika kunskapsluckor som kan påverka elevers framtidsstudier
– Vi behöver satsa mer på Tidiga Samordnade Insatser (TIS) i kommunen genom att utveckla samverkan mellan De La Gardie gymnasiet,hälso- och sjukvård och socialtjänsten.
– All personal ska ha grundläggande kunskaper om våld och dess konsekvenser för att kunna upptäcka symptom och eller dåligt mående hos eleverna. Dessutom ska de ha kunskaper om hur en frågar om våld och hur de tar hand om den informationen (även kopplat till punkten om neuropsykiatriska diagnoser).
– De la Gardie och Campus Västra Skaraborg ska ha en tydlig miljöprofil och det ska serveras god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad skolmat. Det gäller även de som har en kosthållning baserad på etiska, religiösa eller medicinska skäl.
– Vuxenutbildningen i Lidköping är omfattande både med erbjudande av studier på Grund, Gymnasiet, Yrkes och Högskolenivå samt genom att ta emot elever från flera andra kommuner och det är viktig att ge förutsättningar för fortsättning att kunna leverera samma kvalitet inom dessa verksamheter..
SFI är en väldigt viktig del av Vuxenutbildning, har fungerat väldig bra och bör fortsätta på Campus Västra Skaraborg.
– Lärlingsplatser ska erbjudas, praktikplatser för alla elever ska vara en prioritet och skolan ska få de behövda resurser som krävs för att kunna hitta de.
– Ett bra samarbete mellan De La Gardie, Campus Västra Skaraborg och Lidköpings Kommuns Näringsliv krävs för att lösa kompetensförsörjning: arbetskraft med rätt kompetens ska kunna utbildas och rekryteras. Utbildningsutbudet ska matcha behovet.
– Campus Västra Skaraborg behöver utöka sin verksamhet när det gäller Högskolestatus då i samarbete lämpligtvis Skövde. De skulle kunna tillgodose de kluster av Industriteknik, miljöteknik, vatten och livsmedel.
– Information och dialog mellan elever och näringslivet genom olika gemensamma aktiviteter för att öka kunskapen om kommunens/företagens och behov. På ett effektivt sätt informera och skapa dialog.

Nyheter på UTBILDNING gymnasie- och vuxenutbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter