Vård och omsorg

Vård och omsorg

I Lidköping finns en stor grupp äldre och den kommer att bli än större. Vi vill verka för att kommunen tar sitt ansvar för att planera för detta. Medarbetarna inom välfärden är vår största resurs och vi vill att fler ska börja och fortsätta inom hälso- och sjukvård, omsorg, förskola, skola och inom alla de områden som utgör vår välfärden. Vi vill ha ett samhälle där alla känner sig sedda och behövda oavsett behov eller funktion. MP anser att utvecklingen av vård och omsorg ska vara högt prioriterad. Alla ska oavsett sjuklighet kunna upprätthålla ett högt levnadsvärde och autonomi. Det är viktigt för oss att självbestämmande sätts i framkant i planeringen av den vård och omsorg den enskilde behöver. 

Att rekrytera personer till äldreomsorgen är idag ett växande problem i takt med att gruppen äldre ökar. Kommunen behöver göra yrket mer attraktivt för att fler ska vilja utbilda sig och arbeta inom yrket. Lön, arbetsförhållanden, delaktighet och arbetstider är en viktig del i detta arbete.

Vi vill :

– Att integritet och respekt för människan ska prägla vården, omsorgen och det socialarbetet.
– Verka för att strategiska älderomsorgsplaner utvecklas, alla ska ha rätt att välja mellan äldreboende eller bo kvar hemma.
– Ha sänkt arbetstid till 35 timmar för arbetare inom vård och omsorg.
– Att äldrevården och den sociala omsorgen ska skötas av huvudsakligen av kommunen. Samtidigt ser vi positivt på kooperativa och andra alternativa, icke vinstdrivande lösningar.
– Garantera alla i kommunen en skälig levnadsnivå.
– Att kommunens förebyggande arbete mot droger och missbruk ska utvecklas. Aktiva åtgärder för att stoppa nyrekrytering av missbrukare måste sättas in. Ökad satsning på information mot droger i skolan bör göras.
– Att alla som har behov av missbruksvård måste få det.
– Att handläggare på socialtjänsten måste ha möjligheten att utföra ett grundligt och kvalitativt arbete. Kompetenshöjning måste ske i takt med att nya direktiv och nya lagar införs. Socialtjänstens arbete är oerhört viktigt och påverkar många människors livssituation och möjligheter till ett gott liv. Socialtjänstens arbete måste resurser tillsättas och utvärderas regelbundet.
– Att barn och familjer i kris ska få hjälp snabbt och erbjudas ett starkt stöd som täcker familjens behov långsiktigt.
Anställa fler fältsekreterare som skall samverka med skolan.

Nyheter på Vård och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter