Vatten

Bristen på rent vatten över hela världen är ett växande problem. Klimatförändringar med torka
och skyfall försämrar vattentillgång och kvalitet ytterligare.

Vi vill:

•    Att den nya Hamnstaden ska uppfylla hårda krav på bl.a.Klimatsmarta lösningar för vatten och energianvändning och grönytor.

•    Återskapa strandängsbetesmarker och vattendragsmiljöer

•    Sträva efter en giftfri miljö genom att ta bort användningen av kemikalier i vår närmiljö, för att hindra läckage till vattendrag och dricksvattentäkter. Tex. kan man :   informera mer om att vi inte ska spola ner mediciner och andra kemikalier i avloppet.

•    Bättre omhändertagande av dagvattnet behövs nu när vi vet att det innehåller mängder av microplast från bildäckslitage och konstgräsplaner.

•    Övergödningen av vattendrag från jordbruket är ett stort problem. Införande av obligatoriska kantzoner mot diken och vattendrag skulle minska läckaget väsentligt.

•    Råda Ås bör omedelbart återställas för att bli ett rekreationsområde som det är tänkt och .för att rädda de källor som finns kvar i området och säkra tillgången på rent dricksvatten framöver. Området ska tydligt ingå i kommunens översiktsplan. Skjutbanan bör flyttas till annan plats fortast möjligt.

•    Utöka vattenprovtagningen( såväl på råvatten till dricksvatten som på renat avloppsvatten) för bättre koll på utsläpp av giftiga ämnen som tex. flamskyddsmedel,tungmetaller,dioxiner m.m. Arbeta för att länsstyrelsen ska utöka antalet kontrollplatser i Vänern så att det finns även i Kinneviken.

•     Kommunen ska ocksa fortsättningsvis stödja "Biosfaromrade Vänerskärgården och Kinnekulle"  som ett led i att bli en hållbar kommun. Biosfärambassdörerna bör få komma  in  i skolorna och informera.

•     Ängens ARV, vårt nya reningsverk ska naturligtvis ha reningssteg för mediciner och microplaster liksom fosforåtervinning. Slammet som återstar ska brännas för att göra minsta  möjliga skada  i naturen tills ny teknik för ytterligare återvinning av ingaende ämnen kommer.

 

Nyheter på Vatten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter