Stadsbyggnad

Lyssna

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt och med så lite behov av transporter som möjligt (gällande både människor och gods) hjälper oss på sikt att nå målen.

Vi vill: 
- Bevara tätortsnära skogar och grönområden inne i staden. 
- Undvika bebyggelse på jordbruksmark 
- Uppmuntra byggandet av passivhus 
- Försvåra för undantag från strandskyddet.
- Verka för att fler och billigare bostäder för ungdomar byggs. Nya områden för detta bör utses. 
- Ge barnperspektivet större utrymme i den fysiska planeringen. 
- Att Lidköping behåller småstadskaraktären med låg bebyggelse. 
- Att den nya Hamnstaden ska uppfylla hårda krav på miljövänliga material, klimatsmarta lösningar för energianvändning och grönytor, laddningsstationer för eldrivna fordon bör förberedas, tillgänglig kollektivtrafik t.ex. eldrivna minibussar. 
- Att Översiktsplanen tydligt ska slå vakt om naturresurser, naturskydd, landskaps och naturminnesvård. 
- Förbättra framkomligheten för funktionsnedsatta överallt i kommunen. - Vi har en vision om en ny grön stadsdel vid nuvarande Hovby flygplats 
- Att laddningsstationer för eldrivna fordon ska utvecklas i hela kommunen 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: