Stadsbyggnad

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt och med så lite behov av transporter som möjligt (gällande både människor och gods) hjälper oss på sikt att nå målen.

Därför vill vi:

•    Bevara tätortsnära skogar och grönområden inne i staden., genom bindande beslut i detaljplaner. De behövs för rekreation, välbefinnande och alla elevers utbildning. Därför förordar vi ett hyggesfritt skogsbruk med ökat lövinslag. Det gynnar den biologiska mångfalden och ger oss ekosystemtjänster i utbyte! Ågårdsskogen måste alltså få vara kvar!

•    Det hållbara perspektivet måste vara i fokus när man utreder möjligheterna att utveckla Framnäsområdet genom att flytta idrottsplatsen, bygga bostäder, badhus och konferensanläggning. Inte minst trafiksituationen måste beaktas

•    Undvika bebyggelse på jordbruksmark

•    Uppmuntra byggandet av passivhus

•    Försvåra för undantag från strandskyddet.

•    Ge barnperspektivet större utrymme i den fysiska planeringen.

•    Att Lidköping behåller småstadskaraktären med låg bebyggelse.

•    Att den nya Hamnstaden ska uppfylla hårda krav på: Miljövänliga material

Klimatsmarta lösningar för vatten och energianvändning och grönytor

Laddningsstationer för eldrivna fordon . Bilpool.

•    Tillgänglig kollektivtrafik t.ex. eldrivna minibussar.

•    Att översiktsplanen tydligt ska slå vakt om naturresurser, naturskydd, landskaps och naturminnesvård.

•    Förbättra framkomligheten för funktionsnedsatta överallt i kommunen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: