Motion: Upphandla miljömärkt el i Ludvika

En miljöriktig elproduktion är en central fråga i det omställningsarbete som måste genomföras om vi ska klara av att lämna över en planet i god ekologisk status till framtida generationer.

En miljöriktig elproduktion lyfts ofta fram som en central fråga i det omställningsarbete som måste genomföras om vi ska klara av att lämna över en planet i god ekologisk status till framtida generationer. Miljömärkningar som Bra Miljöval och EKOenergy kan vägleda den medvetne elkonsumenten till kloka energival. Miljömärkning ska inte förväxlas med ursprungsmärkning, som enbart garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el.

För att nämna ett exempel så innebär vattenkraft med märket ”Bra Miljöval” att inga vattendrag får torrläggas. Icke-miljömärkt vattenkraft leder dessvärre ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas. I en sådan miljö är det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras av vattenkraftstationer. Överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter underlättas.

Motsvarande kriterier finns för el från vind och biobränslen.

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar:

  1. Att kommunägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en kraftproduktion som kan erhålla statusen ”Bra Miljöval”, eller motsvarande miljömärkning.
  2. Att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt med Bra Miljöval, EKOenergy eller motsvarande miljömärkning.
  3. Att kommunen vid upphandling av andra varor och tjänster ställer krav på att leverantörer har en viss andel miljömärkt el.

För Miljöpartiet de gröna i Ludvika

Aron Knifström

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: