Pressmeddelande, budget Miljöpartiet i Ludvika

MP Ludvika har arbetat fram ett starkt budgetförslag som tydligt prioriterar några av de frågor som är allra mest angelägna just nu.

MP Ludvika har arbetat fram ett starkt budgetförslag som tydligt prioriterar några av de frågor som är allra mest angelägna just nu.

De utmaningar som finns inom det sociala området behöver mötas med satsningar, inte genom att passivt acceptera utvecklingen. Därför lägger Miljöpartiet sju miljoner mer än majoriteten, eller en satsning på totalt 10 miljoner, på ytterligare åtgärder för att få människor i egen försörjning. Vi vill också göra en satsning på två miljoner till förebyggande socialt arbete, tänkt att i framtiden minska kostnaderna för placeringar på boenden/behandlingshem.

Höjd kvalitet inom skolan är någon som MP Ludvika länge prioriterat, och i vårt förslag lägger vi 10 miljoner mer än majoriteten i ram till social och utbildning, dvs 470 miljoner. Utöver detta vill vi göra en riktad satsning mot förskola. Därför lägger vi 5 miljoner på ökad bemanning inom förskola, med syfte att påbörja arbetet med minskade barngrupper. Vi lägger likt majoriteten 1 miljon extra till elevhälsa. Vi viker också tre miljoner till satsningar på stöd till barn med särskilda behov. Totalt förslår vi alltså 479 miljoner till social och utbildning, och vi är därmed det parti som lägger mest på skola, barnsomsorg och fritids.

Vi vill att kommunen åter anställer en kommunekolog vilket vi prioriterar i vår budget, och vi avsätter medel för en fordonsansvarig som ska kunna verkställa vårt förslag om inrättande av en kommungemensam bilpool. Den senare beräknas vara självfinansierande och kan ses som ett tillfälligt behov.

Slutligen viker vi medel för webbsänding av kommunfullmäktige, samt prioriterar en liten satsning på förstärkt drift av friluftsanläggningar.

Miljöpartiets budget innehåller betydligt starkare satsningar än majoritetens budget. Att vi har mer medel att fördela beror på att vi göra andra prioriteringar vad gäller hårda värden. Vi menar att det är orimligt att enbart spara på mjuka värden, därför väljer vi att sänka den beräknat kraftigt ökade nivån på fastighetsunderhåll, och använder 4 miljoner för att istället sänka hyrorna för kommunens förvaltningar. Vi vill också se ett övergripande arbete med att sänka intensiteten i grönyteskötseln, vilket vi uppskattar kan ge en miljon mer att fördela till mer angelägna satsningar. Vi vill också få en ökad föreningsdrift av olika kommunala verksamheter. Vi tror också att ett intensifierat digitaliseringsarbete kan ge betydande besparingseffekter.

Vad gäller investeringar vill vi lyfta fram följande punkter där vi skiljer oss från majoritetens förslag:

  • Inga pengar till aktivitetsarenor, då vi inte upplever efterfrågan på dessa särskilt stor.
  • Lekplats Laggarudden år 2021 stryks, då LudvikaHem kommer att bygga en på Laggarudden. Det behövs inte två lekplatser på Laggarudden.
  • Lekplats Blötberget flyttas fram från 2022 till 2020.
  • Satsning på belysning på mörka platser, med fokus på oskyddade trafikanter. Vi förslår ytterligare 2 miljoner/år till belysning jämfört med majoriteten. Gång- och cykelbanan mellan Ludvika och Grängesberg är ett prioriterat stråk för ny belysning.
  • Vi vill bygga hundrastgård 2020.
  • Gång och cykelväg längs med Jägarnäsvägen ska byggas 2020 och 2021

 

/Miljöpartiet i Ludvika, genom Åsa Wikberg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: