Ett hållbart Ludvika – för en ökad beredskap

Ett hållbart Ludvika – för en ökad beredskap

Utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald är två av de största hoten mot ett gott liv för oss människor. För att möta dessa utmaningar behöver vi både arbeta förebyggande och rusta samhället mot de hot som inte kan undvikas.

Vi vill se fler solceller på kommunala fastigheter, och med en egen energiproduktion får vi också en större motståndskraft vid kriser. Med en lokal elproduktion säkrar vi drivmedel till eldrivna fordon.

För att möta förlusten av biologisk mångfald krävs att vi stärker den kommunala kompetensen inom området. Exempelvis behövs fler åtgärder mot invasiva arter, strategier för att gynna pollinerande insekter och skydd av biologiskt värdefull natur. Skogsbruket och vattenkraften behöver också
utvecklas med större hänsyn till biologisk mångfald. Vad gäller kommunens skogsinnehav behövs också ett fokus på skogens rekreationsvärde, och det behövs mer skyddad natur. Redan nu vet vi att
lantbruksföretag tvingas köpa in pollinerare för att få en bra skörd. Samtliga kommunala verksamheter behöver genomlysas utifrån ett miljö- och klimatperspektiv.

I Ludvika vill vi
● satsa på förnyelsebar energiproduktion och energieffektivisering
● återbesätta tjänsten som kommunekolog
● ta fram en koldioxidbudget för Ludvika kommun
● säkra den biologiska mångfalden
● vidta åtgärder för att kommunen bättre ska kunna stå emot extremväder
● bevara jordbruksmark från exploatering
● stärka kommunens it-säkerhet
● minska matens klimatpåverkan samt öka inköpen av ekologisk och lokalt odlad mat
● ha en klimatsmart samhällsplanering

Nyheter på Energi och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter