Leva och bo

Det ska vara enkelt för invånare i Melleruds kommun att leva och bo på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Det handlar både om den mat vi äter och om den fysiska miljön i bostäderna. MP har redan fått med sig övriga partier på att innemiljön ska vara giftfri i barnomsorgens verksamheter. Nu vässar vi ambitionen och kräver att innemiljön ska vara giftfri i samtliga kommunala lokaler. Vi vill också att kommunen bygger mer i trä. Genom att göra det förenklar vi möjligheterna till giftfria innemiljöer, men vi gynnar också lokalsamhället och den för Dalsland så viktiga skogsproduktionen.

Med MP Mellerud vid makten:

·         Ska kommunalt serverad mat så långt det är möjligt vara närproducerad och ekologisk, vilket ska genomsyra kommunens kostarbete

·         Tar vi initiativ för att i samverkan med länsstyrelser och andra kommuner skapa en plan för hållbart fiske i Vänern

·         Kommunens serveringar ska i första hand erbjuda naturligt sötade produkter

·         Bygger kommunen energieffektivt och miljövänligt i enlighet med SKL:s riktlinjer för hållbart byggande

·         Ska alla kommunala nybyggnationer ha urinseparerade klosetter

·         Ska offentliga verksamheter erbjudas i en giftfri innemiljö

·         Försvinner engångsmaterial i kommunala kök

·         Minskar andelen halvfabrikat i kommunala kök

·         Införs flera vegetariska dagar i skolan varje vecka

·         Bygger och underhåller kommunen lekplatser i samtliga tätorter och småorter

·         Byggs en aktivitets- och lekplats i PD Lundgrensparken

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Leva, bo och arbeta

Urbanisering och förtätning av städer är en global trend men samtidigt känner många människor samhörighet med naturen och ett behov av miljön för återhämtning.

Läs mer

Naturområden ger livskvalitet och är en del av landsbygdens utvecklingskraft, bland annat som grund för besöksnäringen. Städer och tätorter i Västra Götaland bör planeras mer yteffektivt, så att det blir mindre tryck på exploatering av grönområden och jordbruksmark. En regionförstoring innebär förbättrade kommunikationer som leder till en större arbetsmarknad och bättre förutsättningar för både individ och företag. Därmed knyts också stad och land närmare varandra. Det finns ekologiska och sociala följder med regionförstoring. Miljöpartiet ska vara ett ledande parti för att hitta lösningar för detta. Vi vill att teknikutvecklingen ska användas mer aktivt för att de som pendlar ska kunna arbeta och studera hemifrån i högre utsträckning. Vi vill ha en region med fler kärnor, inte bara en.  

 

Miljöpartiet vill:

 • att regionen ska prioritera utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, även utav de mindre banorna, och att fyra spår mellan Göteborg och Alingsås, ny järnvägsförbindelse Göteborg och Borås med vidare sträckning mot Stockholm och förbindelser mot Oslo och Öresundsregionen påskyndas
 • att en strategi för ökat entreprenörskap med fokus på hållbarhet och gröna näringar ska utarbetas
 • att produktion, tillgång till och användandet av fossilfria bränslen ska stimuleras i hela regionen
 • att cykelvägar ska ges hög prioritet i regionens arbete med infrastrukturplaner
 • att regionen ställer miljömässiga, sociala och djuretiska krav vid upphandling
 • att andelen ekologisk mat ska öka med målet 100 %
 • att resurser ges till kollektivtrafikforskning
 • att regionen ska arbeta aktivt för att minska bilåkandet inom regionen
 • att de västsvenska naturreservaten underhålls, så att den biologiska mångfalden säkras
 • att samverkan mellan stad och land ökar genom bland annat utvecklat tätortsnära jordbruk och strategier för energiförsörjning och minskat beroende av importerade livsmedel, som istället kan produceras lokalt.
 • att det sker en kraftfull satsning på gröna jobb och småföretagande
 • att inga nya motorvägar byggs utan istället satsa på 2+1 vägar och det finmaskiga vägnätet
 • att nya slussar byggs i Göta Älv
 • att region har fler kärnor
 • att naturbruksgymnasierna använder metoder för hyggesfritt skogsbruk
 • att trängselskatten ska utvecklas och fortsätta finansiera kollektivtrafik när västsvenska paketet står färdigt
 • att regionen samarbetar med näringslivet kring hållbart resande med förnybara bränslen, biogas och elektrifiering

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: