Miljö och klimat

Miljö och klimat

Melleruds kommun behöver fastställa strategier och ambitioner för att bli en ledande miljökommun.
Melleruds kommun har i grunden goda förutsättningar att vara en kommun i framkant när det gäller miljö och klimat. Likväl är mycket av det lokala miljö- och klimatarbetet något som bärs fram av invånarna, snarare än av kommunen. Melleruds kommun behöver fastställa strategier och ambitioner för att bli en ledande miljökommun. Vi måste se helheten, hur vi bygger, hur vi värmer upp, hur vi jobbar för att göra innemiljöer giftfria och hur vi återvinner och sorterar vårt avfall. Miljö, biologisk mångfald och klimat är vår tids största ödesfråga.

Med MP Mellerud vid makten: 

·         Blir det gratis för enskilda invånare att återvinna på Hunnebyn

·         Blir det ekonomiskt förmånligare att hålla sig med egen kompostering

·         Satsas det på solenergi

·         Ska dieseldrivna arbetsredskap och fordon erbjudas HVO- bränsle (fossilfri diesel)

·         Ska det bli fler urinseparerade klosetter

·         Eldas det inte sopor

·         Byggs det kommunala fjärrvärmenätet ut

·         Energieffektiviseras offentliga lokaler

·         Kommer den kommunala fordonsflottanatt drivas på biogas eller el

·         Inrättas det en innovationsfond för hållbara lösningar

·         Inrättas det ett innovationspris till den kommunala medarbetare som under året gjort en särskilt stor insats för arbetsplatsens miljöarbete

·         Skyddas stora träd

·         Arbetas det för att fler hyresinvånare nyttjar odlingslotter

·         Ska underhållet av kommunens VA- nätstärkas

·         Ska verksamheter som uppmuntrar till giftfri odling och biodling stödjas

·         Inrättas det fler naturreservat

·         Behålls träd längs med vattendrag i odlingsbygd för att minska jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten 

Nyheter på Miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter