Valmanifest 2018

Valmanifest 2018

Ingen kan undgå att inse att klimatet skenar. Vi vill ta vår del av ansvaret. Inget annat kommer att spela nån roll om vi inte gör det.

Ett klimat vars konsekvenser går att hantera är grundförutsättningen för den trygghet vi värnar. Vi ser möjligheterna. Miljöpartiet de gröna i Mjölby vill vara kraften som driver vår kommun att ta modiga steg i rätt riktning.

Inledning

Miljöpartiet de gröna i Mjölby driver en ansvarsfull och långsiktigt inriktad politik med målet att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Med en realistisk politik arbetar vi systematiskt mot vår framtidsvision!

Vi ställer stora krav och vågar prova moderna lösningar på samhällets svåra frågor. En positiv samhällsutveckling kräver investeringar i framtiden och ambitiösa målsättningar. Vi driver en långsiktig politik som syftar till att undvika onödiga framtida kostnader och problem. Hållbarhetstanken ska genomsyra alla politiska beslut.

Livskvalitet är ett viktigt ledord för oss. Vi arbetar för en breddad demokrati och ett mer inkluderande samhälle. Alla människor är värda lika mycket och ska bemötas med samma respekt. Vi arbetar för ökad jämlikhet i samhället och vill att alla, oavsett bakgrund eller åsikt, ska ha samma rättigheter och möjligheter till att få delta och bidra till vårt gemensamma samhällsbygge.

Arbete är en naturlig och självklar del i vad det innebär att vara samhällsmedborgare och människa. Det är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna bygga ett bättre samhälle. Dock kan inte alla människor, och ska inte behöva, bidra lika mycket då vi alla har olika förutsättningar.

Vi tror däremot att alla människor vill göra rätt för sig och bidra. Vi vill därför öka människors möjligheter att kunna bidra efter sin egen förmåga och se till att samhället hjälper de som inte kan.

Dessa delar är det som utgör grunden för vår vision och den plattform som vi går till val på att förverkliga 2018.

I Miljöpartiets Mjölby är ingen människa glömd.

Tillsammans är vi starka!

1. Klimat och miljö

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och en ödesfråga för hela planeten. Ingen som lever idag kan ignorera effekterna som klimatförändringarna redan idag har på vårt samhälle, natur och alla levande varelser. Varje enskild väderhändelse går självfallet inte att direkt härleda enbart till ett varmare klimat, men en ökad regelbundenhet av torka och värme gör det, liksom ökad intensitet och förekommelse av annat extremväder. Med ett varmare klimat kommer helt enkelt fler och dyrare problem, både ekonomiskt men framförallt biologiskt.

Våra barn och barnbarn förtjänar en framtid som är bättre än så.

Miljöpartiets vision är att Mjölby kommun ska vara en föregångskommun när det gäller moderna lösningar som minskar klimatpåverkan och att kommunen ska fatta beslut om en tydlig målsättning om klimatneutralitet under 2019. För att nå detta mål måste kommunen inleda ett intensivt arbete med att uppdatera relevanta styrdokument och kontinuerligt redovisa prestationer utifrån dessa.

Fordon drivna på fossila bränslen släpper ut både farliga partiklar som är dåliga både för klimatet och hälsan. Därför måste kommunen ta sitt ansvar och vara en föregångare i omställningen till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Vi tycker också det är bra att dela med varandra.

Miljöpartiet vill att Mjölby kommun tar initiativ till en bilpool där kommunens egna tjänstefordon hyrs ut till privatpersoner när de inte används. Vi ser att när det blir mindre krångligt och mer naturligt att hyra eller låna någon annans bil så väljer fler att göra det. Vi vill att kommunen också förtydligar politiska styrdokument för kommunens fordonsförsörjning och hur dessa resurser kan maximeras optimalt både i verksamheten men även av samhället som helhet, och där målet ska vara en helt fossilfri fordonspark.

Genom att byta ut gamla arbetssätt och teknik mot nyare kan vi energieffektivisera, vilket sparar både energi och pengar i det långa loppet. Vid nybyggnation behöver mer klimatvänliga material och tekniker användas för att minska energiförbrukningen, både vid tillverkningen av byggnaden och vid uppvärmning av byggnaden när den är färdigställd. Därför ser vi gärna att kommunens bostadsbolag väljer att bygga fler hus i trä.

Vi vill också att kommunen antar styrdokument för vilken klimatstandard som kommunens egna byggnader ska ha och som ställer krav på anpassning vid nybyggnation. En inventering och anpassning av befintliga byggnader ska ske.

Vi anser att kommunen har en viktig roll att spela både som egen aktör men också som stöd till medborgarna så att de också får en bättre möjlighet att göra rätt val i sina egna hem – val som både är bra för deras plånböcker och för att minska samhällets totala energibehov.

Därför föreslår vi i Miljöpartiet att kommunen utökar resurserna till kommunens energirådgivning och ger dem ett utökat uppdrag att mer aktivt synas i kommunen och erbjuda hembesök och möten med medborgarna på deras villkor.

Taken på kommunens fastigheter utgör en outnyttjad resurs. Då marken vi använder är värdefull och vi lägger mycket vikt på att den används på ett resurseffektivt sätt så måste vi också tänka på att maximera utnyttjandet av taken. Taken på våra kommunala fastigheter är ofta utmärkta ytor för solpaneler och energiproduktion, matproduktion eller till och med fördröjning och rening av dagvatten.

Vi vill att kommunen besiktigar alla befintliga kommunala fastigheters tak och utarbetar en plan för hur dessa ska utnyttjas samt alltid tar med det i planeringen vid nybyggnation.

Miljöfrågorna är alla avhängiga klimatfrågan och påverkas starkt av ett förändrat klimat. Det finns mycket som vi kan göra som både är bra för klimatet och miljön globalt och som även påverkar vår hälsa och närmiljö på ett positivt sätt.

Mer vegetarisk kost i vardagen är en sådan viktig fråga då det inte bara berör köttproduktionens klimat- och djurpåverkan utan även människors hälsa. I dag finns flera väldigt bra komplement till kött för att göra goda rätter som har likvärdigt näringsvärde som en rätt som är baserad på animaliska produkter har.

Vi anser att det inte finns några skäl att exkludera denna mat utan att det bör vara naturligt att det i skolan serveras animaliska råvaror och vegetabiliska råvaror som grundstomme i maträtterna i lika stor omfattning. En balanserad kost är inte farligt utan en fråga om balans både för individen och ekosystemet. Mjölby kommun har redan tagit sina första steg på vägen mot en lägre köttkonsumtion genom att förskolor och skolor serverar köttfri mat en dag i veckan.

Vi vill nu se att kommunen fattar ett beslut om att maten som serveras i kommunens skolor  ska vara likvärdigt fördelad mellan vegetabiliskt och animaliskt rätter och att vegetarisk kost inte längre ses som någon form av specialkost.

Vi vill också att mat som serveras i Mjölby kommun i första hand ska vara närproducerad och säsongsstyrd samt att den transporterats så korta sträckor som möjligt. Detta för att skapa förutsättningar för lokala och regionala bönder att i större utsträckning kunna producera grödor året om och maximera vår möjlighet att ta till vara på vår jordbruksmark samt minska behovet av import av grödor som måste komplettera vår oförmåga att odla alla grödor året om. Vi vill också att kommunen fattar beslut om en plan för att öka andelen ekologiska varor i kommunens verksamheter ska fastställas och en målnivå sättas.

Miljöpartiet var den drivande kraften för att Mjölby skulle bli en Fair Trade City-kommun. Vi stödjer att Mjölby kommun fortsatt ska verka för att vara en Fair Trade City samt verka för att de ekologiska produkter som köps in också är Fair Trade-märkte i så stor utsträckning som möjligt. Detta är framförallt viktigt vid import av varor.

Det ska vara lätt för medborgare att återvinna och det bör också finnas fler ekonomiska incitament för det. Därför är fastighetsnära förpackningsinsamling ett självklart mål för Miljöpartiet. Då hämtar sopbilen även källsorterade förpackningar samtidigt som den hämtar det brännbara avfallet och matavfallet i den “gröna påsen”. Med samma system för sådant som kan återvinnas ökar inte bara insamlingsgraden utan de ofta nedskräpade miljöstationerna blir avlastade och i slutänden överflödiga. Vi anser att det ska vara billigare att slänga återvinning än det är att slänga brännbart avfall och strävar efter att hitta en modell för

förpackningsnära insamling som även ekonomiskt gynnar de som är duktiga på att återvinna. Därför vill vi att kommunen utreder detta och att ett förslag till beslut läggs senast 2020.

De miljöstationer som blir kvar vill vi i Miljöpartiet upprustas med belysning och hårdgjord yta som inte bara tjänar som trygghetsskapande utan även möjliggör medborgare att utan bekymmer besöka dessa under en längre tid av dygnet och under den mörkare delen av året.

Miljöpartiet vill också att när kommunen upphandlar produkter så ska stor hänsyn även tas till deras långsiktiga inverkan på människor och miljö samt hur produktionen av dessa har gått till, där mindre påverkan ska ge fördelar vid inköp.

2. Landsbygd

Landsbygden är särskilt viktig för oss i Miljöpartiet. För att bygga ett hållbart samhälle måste både land och stad kunna leva sida vid sida. Den ena klarar sig inte utan den andra. Miljöpartiet vill verka för att stärka landsbygden så att fler kan välja att bo kvar eller flytta ut på landsbygden, så att lanthandlare och jordbrukare kan fortsätta med sin verksamhet och samhällena fortsätta utvecklas.

Landsbygden och dess små samhällen är också viktig för Mjölby kommun som natur och kultur och måste värnas både som besöksmål för turism men även för medborgare som behöver komma ifrån stadens oljud och hektiska vardag.

För att öka möjligheterna till självförsörjning på landsbygden vill Miljöpartiet öka kommunens satsningar på hållbar turism genom att bland annat skapa fler kulturella vandringsleder genom Folkungabygdens landskap och utveckla landsbygdens särskilda karaktär som en del i Mjölby kommuns varumärke.

Med en tydlig politik och målsättningar för vad för sorts turism vi ska ha i kommunen och sedan tydliga investeringar i dessa tror vi ökar folks benägenhet att utforska och besöka vår kommun vid fler tillfällen på året och på så sätt tror vi också det lokala näringslivet på landsbygden kan gynnas.

För att kunna på landsbygden behövs infrastruktur. Vi i Miljöpartiet värnar så effektivt resande som möjligt och ser därför att behovet av kollektiva alternativ framför resor i egen bil behöver möjliggöras.

Därför vill vi att kommunen erbjuder byalag eller andra sammanslutningar av grannar på landsbygden i Mjölby kommun att utveckla möjligheter för samåkning som ett komplement där cykelvägar och bussar inte finns, som komplement till den anropstrafik som erbjuds idag. Vi ser att i framtiden kommer förhoppningsvis den tekniska utvecklingen möjliggöra fler och billigare sätt att skapa kollektivt resande även på landsbygden. Tills dess kommer dock bilen vara det primära sättet att färdas, men om kommunen kan stötta och förenkla för folk att samåka så sparar vi både på klimatet och i varje enskild medborgares plånbok.

Vi vill också se till att på allvar investera i en heltäckande utbyggnad av fiber på landsbygden. Internet är idag lika viktigt som en väg. Många ärenden utförs idag digitalt – allt från att beställa mat, förnya recept, betala räkningar till att som förtroendevald kunna utföra sitt uppdrag i demokratins tjänst. Utan ordentlig uppkoppling på landsbygden utestängs eller försämras ens möjligheter att delta i samhället.

Miljöpartiet vill också att de målsättningar som vi ställer inom kommunens matförsörjning också ska återspeglas i vår nära landsbygd. Vi vill underlätta för mindre företag och lokala livsmedelsproducenter att delta i upphandlingar av varor och tjänster genom bland annat delade upphandlingar. Detta tror vi ytterligare kommer öka förutsättningarna för vår landsbygd att leva.

3. Samhällsplanering och infrastruktur

Mjölby befinner sig i en växande region och det är nödvändigt att fler bostäder byggs. Det är däremot viktigt att byggandet planeras noggrant och sker med hänsyn till djur och natur. Naturen har ingen egen röst. Därför måste vi visa hänsyn mot naturens växter och djur. En välmående natur är en förutsättning för vår egen och framtida generationers existens. Vi ska inte ta lätt på den påverkan vi har på naturen och dess invånare. Därför vill vi att kommunen

tar med i sina övergripande planer att planera samhället på ett sätt som maximerar nyttan för biologisk mångfald, och värdesätter denna högre.

Ett exempel på en enkel åtgärd för att öka den biologiska mångfalden är att istället för gräsytor som klipps med åkgräsklippare anlägga ängsmark där både olika växtarter men framförallt insekter och pollinatörer frodas. Vi vill att kommunen planerar för fler ängsmarker på platser som är lämpliga och som idag utgörs av hårt klippta gräsfält.

Enligt Miljöbalkens portalparagraf har:

"naturen ett skyddsvärde där människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl."

Vår syn överensstämmer starkt med detta och intentionen med svensk lagstiftning är att den mark som ska exploateras ska kompenseras på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis ske genom trädplantering, anläggande av våtmark, återskapande av vattendrag eller en ny upprustad entré till ett naturområde av allmänt intresse. Vi vill att Mjölby kommun ska anamma detta förhållningssätt både för naturmark liksom för eventuell jordbruksmark som exploateras för byggnation.

Miljöpartiet vill generellt sett se minskat anspråk på jordbruksmark för byggnation till förmån för förtätning av våra samhällen och omfördelning av industrimark. Vi vill också se att det vid byggnation även planeras för ett rikt naturliv i och omkring bebyggelsen så att insekter, djur och människor kan leva naturligt utan att skapa problem för varandra. Miljöpartiet vill också att kommunen tar fram en plan för hur kompensation för exploatering ska ske och att kommunen också tar fram en kommunövergripande policy för hur vi sköter våra grönområden.

Ett bra boende ligger nära arbete, barnomsorg, skola, affärer, aktiviteter och grönområden. Miljöpartiet värnar om levande lokala stadskärnor. Detta minskar inte bara behovet av längre transporter med bil utan skapar även trygghet, fler mänskliga möten och en känsla av samhörighet samt närhet till tjänster och aktiviteter.

Ett hållbart samhälle kräver ett levande samhälle där människor vill röra sig, uppehålla sig och interagera med sin omgivning. Med välplanerade stadskärnor ämnade för människor och deras behov så gynnas hela kommunen och skapar ett bättre underlag för handel, kommunal service och kollektivtrafik även för dem som bor längre utanför centrum.

Miljöpartiet tycker därför det vore rimligt att på allvar se över stadsplaneringen av de centrala delarna i våra samhällen och prioritera stadsgator med butiker i markplan, bostäder och gemensamma inbjudande offentliga ytor.

För att göra upplevelsen av ett samhälle mer gemytligt och stimulerande föreslår Miljöpartiet att kommunen och dess bolag ska följa den statliga rekommendationen att minst 1 procent av den beslutade byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig utsmyckning.

Det gäller all nybyggnation samt större om- och tillbyggnationer av lokaler och bostäder. Så långt som det är möjligt ska enprocentregeln också gälla vid uppförande och iordningställande av offentliga platser. I övrigt bör kommunen satsa mer på offentlig konst och kultur i den offentliga miljön och i större utsträckning bjuda in och inspirera unga och kulturarbetare i allmänhet att delta i utformandet av vårt gemensamma hem. Samhället måste byggas så att användningen av kollektiva transportmedel maximeras genom att underlätta och tillgängliggöra den för fler.

Därför vill Miljöpartiet också att kommunen särskilt ska ta tillvara förutsättningarna som pendeltåget ger i förhållande till våra större grannkommuner. Linköping, Norrköping och Motala tjänar alla som stora arbetsnoder dit många av Mjölby kommuns medborgare arbetar. Linköping och Norrköping är också stora universitetsstäder och huserar många unga människor. Mjölby kommun ska tydligt sträva efter att exploatera ytor för flerbostadshus och samhällsservice i nära anslutning till pendeltågsstationerna.

Mjölby kommun saknar idag även en övergripande cykelstrategi. Kommunen har under de senaste åren satsat mycket pengar och tid på att utöka cykelvägnätet i kommunen, vilket är bra, men utan en tydlig strategi och plan för genomförandet riskerar investeringarna att bli dyra och bortkastade.

Målet måste vara att öka andelen resor som görs med cykel i kommunen och för att nå ett sådant mål anser vi att det behövs tydlig styrning i frågan.

Miljöpartiet vill också verka för att Mjölby kommun ligger i framkant när det gäller omställningen till en laddinfrastruktur för elbilar. Om människor ska ha incitament och möjlighet att investera i en elbil och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle så måste det vara enkelt och snabbt att ladda bilen vart du än åker.

Därför vill Miljöpartiet att kommunen investerar i laddstolpar vid sina egna verksamheter samt utreda hur stor andel av övriga parkeringsplatser i kommunen som bör utrustas med laddstolpar. Detta gäller både på befintliga parkeringsytor och vid nybyggnation. Nya bostadsrättsföreningar och hyresrätters parkeringsplatser bör alltid förses med laddplatser och kommunen bör också ta ett generellt ställningstagande kring andelen parkeringsplatser per lägenhet beroende på vart i kommunen man bor.

Vi ser också gärna att vi på flera platser i kommunen kan skapa betydligt bättre förutsättningar för folk att minska sitt bilresande genom att samåka mer bland annat genom bättre planering av infartsparkeringar och samåkningsparkeringar. Att förskolor, skolor och trafiklösningar, inklusive kollektivtrafik, planeras och byggs i samklang med bostäder ska vara en självklarhet. En välplanerad stad minskar bilberoendet och ökar stadens funktionalitet samt ökar tryggheten i samhället. Vuxna ska exempelvis inte behöva oroa sig för att deras barn inte kan komma säkert till skolan eller att våra äldre inte kan ta en promenad ner till centrum själva. Därför vill vi i Miljöpartiet att kommunen ser över samtliga offentliga gångvägar och -stråk och trygghetsanpassar dessa inom kommande 4-årsperiod. Kostnaden för att åtgärda felaktig samhällsplanering i efterhand är större än att bygga rätt från början.

Därför ska kommunen fortsättningsvis ta stort ansvar att vid kommande expandering av stadsbilderna sträva efter moderna lösningar där hållbarhetstanken – både socialt och miljömässigt – är genomgående i planering och genomförande av byggnationen. De bostäder som byggs ska också underlätta för människor att leva miljövänligt.

Miljöpartiet anser att bostadsområden ska vara så blandade som möjligt och omfatta olika hustyper och upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter etc.), detta för att motarbeta segregation och en ojämn stadsbild. Därför föreslår Miljöpartiet att minst 25 % av bostäder i nya stadsdelar/bostadsområden ska vara hyresrätter, för att motverka segregation.

4. Skola och utbildning

En välfungerande och attraktiv skola är centralt för att bygga en välmående kommun. Läraryrket är ett av samhällets absolut viktigaste yrken. Tyvärr vill få bli lärare idag och läraryrkets status måste höjas. I detta är lärarnas arbetsmiljö och lön två viktiga delar som vi rår över i kommunen och som vi i Miljöpartiet vill lägga större fokus på.

Lärarna har idag små möjligheter att fullfölja sitt huvuduppdrag – att undervisa. Med fler medarbetare i skolan och mindre administrativ börda frigörs tid för lärarna att undervisa. Fler vuxna i skolan ger också eleverna mer ro att lära och minskar riskerna för utsatthet, mobbning och konsekvenserna av det. Vi ser att det vore värdefullt att fortsätta det i Mjölby kommun påbörjade samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, där ett utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan kommunens förvaltningar gynnar en positiv utveckling inom skolan, liksom utanför den. Samhället hänger ihop och skolan kan inte förväntas lösa alla samhälleliga problem på egen hand. Att socialtjänsten kan finnas som stödjande funktion i och omkring skolmiljön bör vara lika självklart som att det finns skolsjukvård och kurator.

Vi i Miljöpartiet vill att kommunen ska anställa eller vidareutbilda fler socialpedagoger i Mjölby kommuns skolor för att stärka skolornas trygghetsarbete i samarbete med hälsovårdsteamet. Socialpedagogerna kan också vara en extra resurs för elever med särskilda behov, som extraresurser i klassrummet, och jobba med rastverksamheter. De kan även vara en resurs i arbetet för god integration.

Vi vill att kommunens skolor ska stärka undervisningen om naturen, de ekologiska sammanhangen och naturvetenskap och att hållbarhet blir den röda tråden. Det kan innebära utveckling av Naturskolan som koncept, vilket innebär att hållbar utveckling är grunden i allt lärande. Det kan handla om att sprida kunskap om hur natur och hållbar utveckling, om hur skolgårdar kan bli mer stimulerande med hjälp av naturliga material och om samordning av arbetet med Grön flagg.

Det är viktigt att det finns goda möjligheter till utbildning under hela livet, både för att dagens arbetsmarknad kräver mer flexibilitet hos arbetstagare och för att individens intressen och motivation förändras under en livstid. Individens vilja till utveckling och lärande ska uppmuntras och stärkas så att de kan fortsätta bidra till en positiv utveckling. Därför förordar Miljöpartiet mer generösa möjligheter att skola om sig inom den kommunala vuxenutbildningen efter avslutad gymnasieutbildning.

Flexibilitet behövs även när det gäller ungas möjligheter att röra sig, särskilt under åren då de går från gymnasieskolåldern till att vidareutbilda sig på högskola och universitet. Därför vill vi möjliggöra fler att kunna slippa kostsamma resor som ett hinder att ta det steget. Vi vill därför att kommunen stöttar Mjölbys ungdomar som vill studera vidare på universitet eller högskola i Östergötland med reskort i kollektivtrafiken under första läsåret.

Barn och unga är särskilt känsliga för giftiga och hormonstörande ämnen. Miljöpartiet vill att kommunen fortsätter att inventera förskolorna och skolorna och aktivt arbeta med att de ska vara fria från sådana ämnen.

5. Arbetsmarknad och näringsliv

Det lokala näringslivet är en grundpelare i samhället och Mjölby kommun behöver företagare som är villiga att satsa hela sina liv på att bedriva verksamhet som de älskar i vår kommun. Miljöpartiet värnar detta. Därför behöver kommunen bygga upp ett närmare samarbete mellan studie- och yrkesvägledningen och vägledningen i kommunen, arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att minimera utanförskapet och maximera arbetskraftstillförseln för det lokala näringslivet samt minska beroendet av försörjningsstöd. Vi vill också se en utveckling av de aktiviteter som krävs av den behövande för att få försörjningsstöd. Aktiviteterna ska vara individuellt anpassade och innebära relevanta studier eller praktikarbete som stärker den behövande till egen försörjning.

Miljöpartiet vill öka kommunens satsningar på att alla ungdomar i åldern 16 – 18 år som söker ett sommarjobb, eller så kallade ferieplatser, ska erbjudas det genom att inte bara erbjuda tjänster i kommunens egna verksamheter utan även genom att kommunen erbjuder företag att betala en del av lönen för de som erbjuds sommarjobb hos dem. Detta gör att fler ungdomar som idag inte får sommarjobb får det, ökar variationen i typen av arbeten som erbjuds samt gynnar det lokala näringslivets förmåga att erbjuda semester till egen personal och få mer arbetskraft till en billigare peng.

Det bidrar också till en positiv samhällsutveckling där fler ungdomar får kontakt med arbetsmarknaden och förstår kopplingen mellan egna prestationer och belöning samt företagens roll i samhällsbygget.

Vi vill i övrigt försöka underlätta för företagande i kommunen genom att så långt det är möjligt förenkla regelverk.

Miljöpartiet vill också att kommunen utarbeta en plan för hur studentmedarbetare och praktikplatser inom kommunens förvaltningar kan bli fler och att öka samarbetet med universiteten och förbättra kompetensförsörjningen av utbildad personal till kommunen. Praktikplatser är alltid eftertraktat bland de som  studerar till en högre examen och kommunen är alltid i behov av fler händer och huvuden. Därför behöver kommunen ha ett väl utarbetat system för handledning och utvärdering av praktikanter för att kunna dra ömsesidig nytta av ett sådant system.

När det gäller studentmedarbetare anser vi att det finns stor potential att fylla kortare vikariat på semestermånader med personal som är nära att avsluta sin utbildning så att verksamheterna inte behöver skära ner i kvalitén i utförandet eller strunta i vissa arbetsuppgifter som är fallet när man inte ersätter vissa funktioner. Detta är ett viktigt och i förhållande till en normal anställningsprocess enkelt och snabbt komplement till den ordinarie arbetsstyrkan.

6. Demokrati och inflytande

Miljöpartiets vill ha ett fritt och rättvist samhälle. Detta kräver en levande demokrati.

Demokratin tas ofta för given men kräver omvårdnad och hårt arbete för att upprätthållas. Vi måste alla vara med och forma vår framtid. Ingen kan stå vid sidlinjen och inte vilja delta eller inte vilja sätta sig in i frågor. Det är en lika stor skyldighet som medborgare att engagera sig i samhällsfrågor som det är en rättighet att få rösta.

En central del i att åstadkomma detta är att ge våra barn och ungdomar inte bara vetskap och information om hur vårt demokratiska system är uppbyggt utan även får möjlighet att lära sig det demokratiska hantverket. Därför vill vi i Miljöpartiet att Mjölby kommuns skolor ska ha väl utvecklade planer för medbestämmande och elevdemokrati.

Vi vill också att kommunen ska bidra till att öka barn och ungas kunskap om det politiska systemet.

Miljöpartiet föreslår därför att kommunen möjliggör för skolorna i kommunen att utnyttja kommunens utmärkta lokaler och kompetens för att årligen praktisera medborgarinflytande och demokratihantverk.

På så vis hoppas vi att en större förståelse och respekt för hur beslut fattas i demokratisk anda kan sprida sig samt att Mjölby kommun i än högre grad kan tillgodogöra sig goda förslag och inspel om vad som är viktigt för ungdomarna i Mjölby kommun och på så vis även öka det direkta inflytandet över den förda politiken i kommunen.

Miljöpartiet vill också se att kommunen oftare bjuder in allmänheten till samråd och information om förändringar som planeras i samhället. Denna information ska vara lättillgänglig både digitalt och fysiskt i alla kommunens större samhällen.

7. Kultur, hälsa och fritid

Miljöpartiet värnar om ett rikt och tillgängligt kulturliv och vår vision är att Mjölby kommuns kulturliv ska vara omfattande och bidra till att höja kommunens attraktivitet i regionen.

Vi vill att det ska vara enkelt att utnyttja allmänna ytor samt rekreations- och aktivitetsplatser i kommunen. Därför vill Miljöpartiet att information om vart dessa finns permanentas både digitalt och i direkt anslutning till dess platser i kommunen.

Vi vill också se att kommunen tar initiativ till ett utökat samarbete med kommunens alla fritidsföreningar för att arbeta med inkludering och aktiviteter för ungdomar och gemensamt skapa ett kontinuerligt underhåll och en utveckling av kommunens kultur och idrottsanläggningar. Ett samarbete kring aktiviteter ska vara ett led i ungdomarnas skolgång.

Vi vill också att kommunen utökar samarbetet när det gäller att skapa inkludering för personer med olika funktionsvariationer och socioekonomiskt utanförskap, för att också öka deltagandet i idrott och andra aktiviteter ökar i kommunen.

Idrotts- och kulturföreningarna i kommunen är centrala aktörer för att aktivera våra ungdomar och skapa både psykisk och fysisk hälsa.

Utanför den ordinarie skolan är teater och musik också en självklar del i att bidra till ungdomars förmåga att känna samhörighet och må bra i sin egen prestation och utveckling.

Vi vill därför att kulturskolan ska få mer resurser till sitt Integrationsprojekt. Kommunen ska garantera pengarna även om det nuvarande statsbidraget dras in.

I dag saknas det mötesplats för äldre ungdomar och yngre vuxna. Detta är ett behov som Miljöpartiet ser och vill råda bot på. Därför vill vi att kommunen hittar plats för upprättandet av en ungdomsgård för unga vuxna i åldern 18 – 29 år, och bemannar den bland annat med hjälp av kommunens sysselsättningsåtgärder. På så vis tror vi att många ungdomar kan hitta gemenskap och en plats att vara när det saknas på andra håll.

8. Omsorg och välfärd

Miljöpartiet anser att valfrihet inom äldreomsorgen inte är ett problem utan en tillgång. Men det är viktigt att kvalitén är hög och att kommunen regelbundet granskar att utförarna lever upp till kvalitetskraven. Äldreomsorgen ska präglas av stor lyhördhet för de äldres önskemål och då krävs det att kommunen inte förlorar kontrollen över verksamheten.

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsriktig och god, intas i en lugn och trygg miljö och ska vara en del i en helhetstanke. Tillagning av mat ska också i så stor utsträckning som möjligt ske på plats. Doften av nylagad mat ökar även de boendes livskvalitet.

Idag ingår inte matlagning som en del av hemtjänsten. Miljöpartiet anser att det som komplement till hemtjänst och städning även ska kunna gå att få serviceinsatser med visst stöd för matlagning i hemmet för att öka välbefinnandet. Maten som serveras inom omsorgen ska ha samma krav som den som serveras inom skolan, även om maten inom omsorgen ofta är betydligt mer individanpassad beroende på de enskildas behov.

Boendemiljön för de äldre är jätteviktig och Miljöpartiet värnar att äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem så länge som de kan och vill. Detta kräver både bostadsanpassning, gott samarbete med regionens sjukvård och möjlighet för äldre att flytta från ibland för stora hus till en mindre lägenhet.

Därför vill vi i Miljöpartiet fortsätta inrätta fler så kallade trygghetsboenden, som är vanliga hyresrätter där den äldre har vanlig hemtjänst men där det också finns så kallade ”trygghetsvärdar” från omsorgen som kan fungera som stöd om de äldre exempelvis vill göra olika aktiviteter. Detta är ett mycket uppskattat koncept som fungerar bra i Mjölby idag och bidrar till att bibehålla den äldres självständighet och självbestämmande så länge som möjligt.

När den äldre senare i livet behöver flytta till ett vårdboende måste även den levnadsmiljön vara av högsta möjliga kvalité med en omgivning som är både stimulerande och lugn och där de äldre kan må bra. Därför vill Miljöpartiet att kommunen snabbar på de renoveringsuppdrag som finns för kommunens vårdboenden och att en underhållsplan tas fram för samtliga offentliga fastigheter och dess kringmiljö för att kontinuerligt underhålla dessa i syfte att undvika en skadlig boendemiljö och framtida renoverings- och saneringskostnader vid skador.

För att hela denna flyttkedje-process ska fungera så bra som möjligt värnar vi i Miljöpartiet att den enskildes vårdplanering och hantering i biståndsbedömningen blir så högkvalitativ som det bara går. Därför ska uppföljningar och anpassning av biståndsbeslut utifrån de äldres behov av stöd ska bli ännu bättre. Miljöpartiet verkar även för att hälsovården ska stärkas för att förebygga och minska behovet av sjukvård i så stor utsträckning som möjligt.

Arbetet att hålla människor friska är ett ansvar som delvis åvilar Sveriges kommuner. Vi vill att vårdcentralerna ska få utökade resurser att behandla och ta emot besök oftare och senare på dygnet samt fungera mer som en hälsocentral. På en hälsocentral kan äldre få hjälp med förebyggande åtgärder och rådgivning för att undvika ohälsa. Ett brett team av yrkeskompetenser ser där till att äldre får hjälp att utnyttja och höja sin egenvårdsförmåga.

För att detta ska kunna bli verklighet värnar vi ett närmare samarbete mellan kommunen och Region Östergötland för att leva upp till målet med mer nära vård.

9. Sociala frågor och integration

Det viktigaste för att en människa ska kunna leva ett självständigt liv är att ha en egen bostad. Miljöpartiet vill att kommunala lägenheter bör avsättas till så kallade sociala bostäder för de som är i akut behov av bostad och inte har egna medel att införskaffa det. Detta är ett första och väldigt avgörande steg för att kunna ha bas att stå på för att sedan kunna bygga sig själv en framtid.

Samhället ska också vara lika öppet och tillgängligt för alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Därför vill Miljöpartiet också att kommunen gör en kommunövergripande tillgänglighetsinventering av kommunen för att sedan ta fram en plan för åtgärder för att anpassa samhället så att fler människor med nedsatt rörelseförmåga eller andra funktionsvariationer kan ta sig fram på egen hand eller med mindre assistans. Vi vill också att det blir en grundläggande del vid anläggande av nya ytor eller byggnation av nya offentliga platser att funktionsanpassa dessa.

Personer med olika funktionsvariationer hamnar ofta vid sidan av det reguljära samhället. Detta tycker Miljöpartiet är fel. Alla människor kan bidra på något sätt utifrån sina förutsättningar och vi värnar ett angreppssätt som fokuserar på varje individs förmågor istället för begränsningar.

Därför vill vi att kommunen ska verka för att erbjuda personer med olika funktionsvariationer reguljärt arbete och sträva efter att de med rätt anpassat stöd kan upprätthålla en egen försörjning och leva ett fritt och självständigt liv, som ett komplement till den dagliga verksamhet som redan finns i kommunen.

Mjölby kommun ska också ha ett generöst mottagande av ensamkommande ungdomar och andra flyktingar. Mjölby kommun är en kommun med mycket plats och utvecklingspotential och vi klarar av att ta emot vår beskärda del av ansvaret. Vi har råd att vara solidariska med människor i nöd, och kan samtidigt erbjuda dem en framtid som ger både dem hopp och oss en framtid att hoppas på!

För att nå en framgångsrik integration behövs ett väletablerat integrationsarbete i kommunen som sammanför samtliga berörda förvaltningar, framförallt när det gäller utbildning, fritidsaktiviteter och stöd vid kris men också när det gäller hur vi planerar vårt växande samhälle. Miljöpartiet vill att kommunen åter investerar i en väl utvecklad mottagnings- och vägledningsorganisation som hjälper nyanlända att känna samhörighet i samhället och där etablerade medborgare mer aktivt engageras i integrationsprocessen.

 

Nyheter på Valmanifest 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter