Valmanifest 2018 – kortversion

Valmanifest 2018 – kortversion

Här nedan presenteras Miljöpartiet de gröna i Mjölbys valmanifest för 2018 års allmänna val till kommunfullmäktige.

1. Klimat och miljö

 • Mjölby kommun ska vara en föregångskommun när det

gäller moderna lösningar som minskar klimatpåverkan ochett beslut om en tydlig målsättning om klimatneutralitet skafattas senast under 2019.

 • Mjölby kommun ska ta initiativ till en bilpool där kommunens

egna tjänstefordon hyrs ut till privatpersoner när de inteanvänds.

 • Politiska styrdokument för kommunens fordonsförsörjning

ska förtydligas genom att de beskriver hur dessa resurserkan maximeras optimalt både i verksamheten men även avsamhället som helhet, och där målet ska vara en helt fossilfrifordonspark.

 • Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hus i trä.
 • Ett styrdokument ska antas för vilken klimatstandard som

kommunens egna byggnader ska ha och som ställer krav påanpassning vid nybyggnation. En inventering och anpassningav befintliga byggnader ska ske.

 • Kommunens energirådgivning ska få ett utökat uppdrag och

synas mer i kommunen och erbjuda hembesök och mötenmed medborgarna på deras villkor.

 • Alla befintliga kommunala fastigheters tak ska besiktigas och

en plan utarbetas för hur taken bäst kan användas förexempelvis solceller, dagvattenrening, odling ellertemperatursänkande åtgärder. Planen ska tas i beaktande vidkommande nybyggnationer.

 • Maten som serveras i kommunens skolor ska vara likvärdigt

fördelad mellan vegetabiliska och animaliska rätter.

 • Maten som serveras i kommunens verksamheter ska i första

hand vara närproducerad och säsongsstyrdsamt ha transporterats så korta sträckor som möjligt.

 • En plan för att öka andelen ekologiska varor i kommunens

verksamheter ska fastställas och en målnivå sättas.Vi stödjer att Mjölby är en Fair Trade City.

 • En fastighetsnära förpackningsinsamling samt modeller för

differentierad avfallstaxa baserad på återvinning ska utredasmed förslag till beslut senast 2020.

 • Miljöstationerna i kommunen ska rustas upp med belysning

och hårdgjord yta.

 • Vid upphandling av produkter ska kommunen ta stor hänsyn

till produktens långsiktiga inverkan på människor och miljösamt hur produktionen av dessa har gått till, där mindrepåverkan ska ge fördelar vid inköp. 2. Landsbygd

 • Kommunens satsningar på hållbar turism ska öka genom att

bland annat skapa fler kulturella vandringsleder genomFolkungabygdens landskap och utveckla landsbygdenssärskilda karaktär som en del i Mjölby kommuns varumärke.

 • Kommunen ska erbjuda byalag och andra

grannsammanslutningar på landsbygden att utvecklamöjligheter för samåkning som ett komplement där cykelvägaroch bussar inte finns.

 • Investeringar ska göras i en heltäckande utbyggnad av fiber på

landsbygden.

 • Det ska underlättas för mindre företag och lokala

livsmedelsproducenter att delta i upphandlingarna av varoroch tjänster genom bland annat delade upphandlingar. 

3. Samhällsplanering och infrastruktur

 • Kommunen ska i sina övergripande planer planera samhället på

ett sätt som maximerar nyttan för biologisk mångfald, ochvärdesätta denna högre.

 • Kommunen ska planera för fler ängsmarker på platser som är

lämpliga och som idag utgörs av hårt klippta gräsfält.

 • Kommunen ska ta mindre jordbruksmark i anspråk för

byggnation, till förmån för en förtätning av våra samhällen ochomfördelning av industrimark.

 • Vid byggnation ska det planeras för ett rikt naturliv i och

omkring bebyggelsen så att insekter, djur och människor kanleva naturligt utan att skapa problem för varandra.

 • En plan för hur kompensation för exploatering ska ske och en

kommunövergripande policy för hur vi sköter våragrönområden ska tas fram.

 • Centrumplaneringen i våra samhällen ska ses över med en

prioritering av stadsgator med butiker i markplan, bostäder ochgemensamma inbjudande offentliga ytor.

 • Kommunen och dess bolag ska följa statens rekommendation

att minst 1 procent av den beslutade byggkostnaden skaavsättas till konstnärlig utsmyckning. Det gäller allnybyggnation samt större om- och tillbyggnationer av lokaleroch bostäder. Så långt som det är möjligt ska enprocentregelnockså gälla vid uppförande och iordningställande av offentligaplatser.

 • Kommunen ska satsa mer på konst och kultur i offentlig miljö

och i större utsträckning bjuda in och inspirera unga ochkulturarbetare i allmänhet att delta i utformandet av vårtgemensamma hem.

 • Mjölby kommun ska tydligt sträva efter att exploatera ytor för

flerbostadshus och samhällsservice i nära anslutning tillpendeltågsstationerna.

 • En övergripande cykelstrategi för hela kommunen ska tas fram.

Kommunen ska investera i laddstolpar vid sina egnaverksamheter samt utreda hur stor andel av övrigaparkeringsplatser i kommunen som bör utrustas medladdstolpar. Detta gäller både på befintliga parkeringsytor ochvid nybyggnation.

 • Ett generellt ställningstagande kring andelen parkeringsplatser

per lägenhet beroende på var i kommunen man bor ska tasfram.

 • Kommunen ska verka för att skapa bättre förutsättningar för

minskat bilresande i hela kommunen.Samtliga offentliga gångvägar och -stråk ska ses över ochtrygghetsanpassas.

 • Vid kommande expandering av stadsbilderna ska kommunen

sträva efter att hållbarhetstanken – både socialt ochmiljömässigt – är genomgående i planering och genomförandeav byggnationen.

 • De bostäder som byggs ska underlätta för människor att leva

miljövänligt.

 • Minst 25 % av bostäder i nya stadsdelar/bostadsområden ska

vara hyresrätter, för att motverka segregation. 

4. Skola och utbildning

 • Lärarnas arbetsmiljö och lön ska få större fokus.
 • Fler socialpedagoger ska anställas eller vidareutbildas i Mjölby

kommuns skolor för att stärka skolornas trygghetsarbete isamarbete med hälsovårdsteamet. Socialpedagogerna kanockså vara en extra resurs för elever med särskilda behov, somextraresurser i klassrummet, och jobba med rastverksamheter.De kan även vara en resurs i arbetet för god integration.

 • Vi vill att kommunens skolor ska stärka undervisningen om

naturen, de ekologiska sammanhangen och naturvetenskap.Det kan innebära utveckling av Naturskolan som koncept.

 • Mer generösa möjligheter att skola om sig inom den

kommunala vuxenutbildningen efter avslutadgymnasieutbildning ska ges.

 • Fortsatt inventering av giftiga kemikalier i förskolorna och

skolorna.

 • För att motivera kommunens ungdomar till vidare studier på

universitet och högskola ska kommunen bjuda på resekortunder första läsåret. 

5. Arbetsmarknad och näringsliv

 • Vi vill se ett närmare samarbete mellan studie- och

yrkesvägledningen och vägledningen i kommunen,arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att minimerautanförskapet och maximera arbetskraftstillförseln för detlokala näringslivet samt minska beroendet av försörjningsstöd.

 • Vi vill se en utveckling av de aktiviteter som krävs av den

behövande för att få försörjningsstöd. Aktiviteterna ska varaindividuellt anpassade och innebära relevanta studier ellerpraktikarbete som stärker den behövande till egen försörjning.

 • Alla ungdomar mellan 16-18 år i Mjölby kommun som söker

sommarjobb ska erbjudas det i kommunens egna verksamheteroch hos andra arbetsgivare genom att kommunen erbjuder attbetala en del av lönen för de som erbjuds sommarjobb.

 • Vi vill underlätta för företagande i kommunen genom att så

långt det är möjligt förenkla regelverk.Kommunen ska utarbeta en plan för hur studentmedarbetareoch praktikplatser inom kommunens förvaltningar ska bli fleroch öka samarbetet med universiteten ochförbättra kompetensförsörjningen av utbildad personal tillkommunen. 

6. Demokrati och inflytande

 • Mjölby kommuns skolor ska ha väl utvecklade planer för

medbestämmande och elevdemokrati.

 • Skolorna i kommunen ska möjliggöras att utnyttja kommunens

utmärkta lokaler och kompetens för att årligen praktiseramedborgarinflytande och demokratihantverk.

 • Allmänheten ska oftare bjudas in till samråd och information om

förändringar som planeras i samhället. Denna information skavara lättillgänglig både digitalt och fysiskt i alla kommunensstörre samhällen. 

7. Kultur, hälsa och fritid

 • Information om kommunens rekreations- och aktivitetsplatser

ska permanentas både digitalt och i direkt anslutning till dessplatser i kommunen.

 • Kommunen ska ta initiativ till utökat samarbete med

fritidsföreningarna för att arbeta med inkludering ochaktiviteter för ungdomar och gemensamt skapa ettkontinuerligt underhåll och en utveckling av kommunens kulturochidrottsanläggningar. Ett samarbete kring aktiviteter skavara ett led i ungdomarnas skolgång.

 • Kommunen ska utöka samarbetet med föreningslivet för att

inkludera personer med olika funktionsvariationer ochsocioekonomiskt utanförskap.

 • Kulturskolan ska få mer resurser till sitt Integrationsprojekt.

Kommunen ska garantera pengarna även om det nuvarandestatsbidraget dras in.

 • Vi vill att det ska skapas en ungdomsgård för unga vuxna 18 –

29 år. 

8. Omsorg och välfärd

 • Äldreomsorgen ska präglas av stor lyhördhet för de äldres önskemål.
 • Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsriktig

och god, intas i en lugn och trygg miljö och ska vara en del i enhelhetstanke.

 • Tillagning av mat ska i så stor utsträckning som möjligt ske på

plats.

 • Som komplement till hemtjänst ska enskilda även kunna få

serviceinsatser med visst stöd för matlagning i hemmet för attöka välbefinnandet.

 • Äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem så länge som de kan

och vill.

 • Fler trygghetsboenden ska färdigställas så att äldre lättare ska

kunna flytta till ett mindre boende och bibehålla självständighetoch självbestämmande så länge som möjligt.

 • Kommunen ska snabba på de renoveringsuppdrag som finns för

kommunens vårdboenden och en underhållsplan ska tas framför samtliga offentliga fastigheter och dess kringmiljö för attkontinuerligt underhålla dessa i syfte att undvika en skadligboendemiljö och framtida renoverings- och saneringskostnadervid skador.

 • Uppföljningar och anpassning av biståndsbeslut utifrån de

äldres behov av stöd ska bli ännu bättre.

 • Hälsovården ska stärkas för att förebygga och minska behovet

av sjukvård i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill attvårdcentralerna ska få utökade resurser att behandla och taemot besök oftare och senare på dygnet samt fungera mer somen hälsocentral.

 • Vi vill att möjligheten att ge ersättning till anhöriga för

omvårdnad av sina släktingar ska utredas.

 • Vi värnar ett närmare samarbete mellan kommunen och Region

Östergötland för att leva upp till målet med mer nära vård. 

9. Sociala frågor och integration

 • Fler kommunala lägenheter bör avsättas till så kallade sociala

bostäder för de som är i akut behov av bostad och inte har egnamedel att införskaffa det.

 • Kommunen ska göra en kommunövergripande

tillgänglighetsinventering för att sedan ta fram en plan föråtgärder för att anpassa samhället så att fler människor mednedsatt rörelseförmåga eller andra funktionsvariationer kan tasig fram på egen hand eller med mindre assistans.

 • Nybyggnation och nya offentliga platser ska funktionsanpassas

redan på planläggningsstadiet.

 • Kommunen ska verka för att erbjuda personer med olika

funktionsvariationer reguljärt arbete och sträva efter att de medrätt anpassat stöd kan upprätthålla en egen försörjning och levaett fritt och självständigt liv.

 • Mjölby kommun ska ha ett generöst mottagande av

ensamkommande ungdomar och andra flyktingar.

 • Kommunen ska investera i en väl utvecklad mottagnings- och

vägledningsorganisation som hjälper nyanlända att kännasamhörighet i samhället och där etablerade medborgare meraktivt engageras i integrationsprocessen.

Nyheter på Valmanifest 2018 – kortversion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter