Naturvård

Vi vill att kommunens mark inte enbart ska ses som en råvaruresurs, utan även användas på andra sätt som främjar människor. Vi vill säkerställa närmiljön för kommuninvånarna. Därför har vi i den nya översiktsplanen arbetat för att lyfta fram ett förslag som kallas ”Porten till Friluftsriket”. Denna mark invid Stråkens var tidigare påtänkt som industrimark.

Den biologiska mångfalden ska bevaras. Många växt- och djurarter är beroende av gamla och grova träd och för oss är det viktigt att dessa träd bevaras. Värdefulla naturområden i kommunen ska kartläggas och dess skötsel och framtida bevarande ska säkerställas.  vi arbetar för att få fram en grönstrukturplan som pekar ut skyddsvärda naturmiljöer och tydliggör hur dessa områden ska skötas.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: