Bostäder för alla

Bostäder för alla

Tänk om nya Nacka stad var en stad i framkant med klimatsmarta bostäder för alla plånböcker där även de som står utanför bostadsmarknaden fick någonstans att bo och där vi byggde i trä.
Tänk om nya Nacka stad planerades efter människor och inte bilar, slutade subventionera parkeringsplatser och började subventionera bostäder så att vi fick en levande blandad stad där vi bodde nära varandra oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar, inte uppdelade i olika områden.

Utanförskapet på bostadsmarknaden har ökat dramatiskt
Idag går det inte längre att ducka för problematiken som växer sig starkare med varje ny rapport om bostadsbrist som dimper ner. De som helt saknar ett eget boende, sitter fast i trånga boenden eller i ett tonårsrum hemma hos sina föräldrar får det allt svårare att förändra sin livssituation om de inte har de resurser som krävs. Många hyresvärdar kräver dessutom att hyresgästen ska ha en inkomst som är 3-4 gånger årshyran vilket diskriminerar och ställer alltfler utanför bostadsmarknaden. Gruppen av människor som inte kan skaffa sig en bostad av egen kraft har ökat dramatiskt de senaste tjugo åren enligt Boverket.

Bostadsmarknaden allt mer segregerad
Tänk om alla som inte vill köpa en bostad kan välja att hyra – Nacka har en stor brist på framför allt små hyreslägenheter och lägenheter med en låg hyresnivå. Här vill Miljöpartiet att kommunen tar en aktivare roll för att öka på utbudet. Vi vill att minst hälften av de bostäder som ska byggas på mark som idag ägs av kommunen, ska vara hyresrätter. Idag finns det många äldre som sitter fast i sin bostad och andra grupper som inte ens kommer in på bostadsmarknaden för att de inte når upp till hyresvärdarnas högt ställda inkomstkrav. Vi vill att kommunen inför en kommunal hyresgaranti för att underlätta för fler att skaffa en första bostad men även för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Tänk om vi byggde för alla överallt – Nacka är idag en av Sveriges mest segregerade kommuner och vi behöver därför satsa stort på att bygga om Nacka till ett varmare mer integrerat samhälle.  Miljöpartiet vill att kommunen tar en mer aktiv roll i samhällsplaneringen när det gäller bostäder, lokaler och anläggningar. Vi vill se en mer socioekonomiskt blandad bebyggelse och skapa fler ickekommersiella mötesplatser. Vi ser stora värden i att erbjuda både fler fysiska platser och offentliga arenor där människor kan mötas och skapa nya nätverk. Social och ekologisk hållbarhet kostar pengar, men ett inkluderande samhälle där alla får plats är mer hållbart på lång sikt, även ekonomiskt.

Allt fler talar nu om att Sverige borde motverka segregationen genom att bygga bostäder för låginkomsttagare även i "mer attraktiva" stadsdelar, för att skapa ett mer välkomnande och socialt hållbart samhälle. På andra håll i Sverige görs försök att åstadkomma något som liknar social housing. Lägenheter med lägre hyror bör vävas in i staden och bidra till en social mix för ett mer hållbart samhällsbygge.

Samägt bostadsbolag
Miljöpartiet föreslår att kommunen undersöker möjligheten att tillsammans med en trygg och långsiktig partner med både kompetens och god ekonomi, starta ett samägt bostadsbolag för att skapa fler hyresrätter i Nacka. Kommunen äger stora delar av den mark som ska bebyggas på Västra Sicklaön och en del av den marken skulle kunna vara kommunens insats i det nya bostadsbolaget.
Eftersom Nacka inte har ett eget bostadsbolag så blir kostnaden för att lösa boendesituationen för de som står utanför bostadsmarknaden hög. Detta gäller också akuta boendeplatser. Tryggheten i en bostad är ett första steg till minskat utanförskap och möjlighet att aktivt söka arbete eller studier. Genom att ha egna bostäder att förmedla skulle kommunen mer aktivt kunna stötta de invånare som har behov av hjälp.

Bygg fler hyresrätter i Nacka
Vi vill bygga fler hyresrätter i Nacka, särskilt i områden där denna boendeform saknas. Vi vill samtidigt motverka att fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter i de mest attraktiva områdena. En kommun med blandade bostads- och upplåtelseformer blir mindre segregerad och mer levande. Nacka har brist på både normalstora hyresrätter och små lägenheter med rimlig hyra som unga och äldre klarar av att betala och det är viktigt att vi får bättre balans i bostadsutbudet. När kommunen inte äger sin egen mark förlorar vi även möjligheten att påverka vad för bostäder som där byggs. På Kvarnholmen kommer exempelvis inte en enda hyresrätt att byggas och vi förlorar ytterligare möjlighet att bygga en blandad stad som stävjar segregation.

Försäljning av vår mark
Att sälja ut mark för att finansiera kommunkassan är inte ekonomiskt lönsamt gentemot att ha den kvar och få årlig tomträttsavgäld. Varje försäljning av mark måste noggrant övervägas särskilt mot bakgrund av att det visat sig att beslutsmaterialet för markförsäljning inte bara varit bristfälligt utan t.o.m. missvisande. Om vi vill ha ett Nacka där alla får plats och där vi bygger olika bostäder i en blandad stad så måste vi tänka till när vi planerar den nya staden. Att sälja av central mark istället för att själva bestämma över den och bygga exempelvis hyresrätter för de som står utanför bostadsmarknaden bidrar till ett uppdelat Nacka.

Nacka saknar bestämmelser om hur hyran av mark (tomträttsavgäld) ska beräknas när den förhandlas om. Det finns enbart bestämmelser om hyran av mark när det gäller ny mark. Nacka har heller inga bestämmelser om hur priset för att köpa loss mark ska beräknas. Miljöpartiet tycker inte det är ok att sätta olika pris för köp av mark: idag betalar villaägare ett lägre pris för att köpa loss sin mark än vad lägenhetsinnehavare får göra.

Socialt hänsynstagande
Någonting alla politiska partier i Nacka är överens om är att det råder stor brist på billiga hyresrätter. Vill vi på fullt allvar skapa bostäder för alla i Nacka måste vi politiker agera och ta ansvar för det den fria marknaden inte klarar av. Bostadsbidrag i all ära, men dessa bidrar inte till billiga bostäder. Utan politisk inblandning riskerar nya centrala Nacka att bli en väldigt segregerad stad.
Miljöpartiet föreslår att vi redan vid markanvisningar och exploateringsavtal tar fram kravställningar som gör att det byggs 1500 billiga hyreslägenheter fram till 2030. Med billiga menar vi en hyra på 1000 kr kvm/år. Dessa lägenheter ska inte kunna förmedlas till hushåll med höga inkomster. En fortsatt låg hyresnivå ska kunna garanteras de första 15 åren.

Billiga bostäder, inte billiga p-platser
Idag subventionerar kommunen priset på p-platser via högre boendekostnader så att fler ska ha råd med en egen bil. Miljöpartiet tycker inte Nacka behöver fler bilar. Vi upplever bristen på billiga bostäder som större än bristen på billiga p-platser.

Nyheter på Bostäder för alla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter