Idrott

Idrott

Ett hållbart samhälle ger utrymme för idrott och lek. När vi bygger nytt måste vi också tänka nytt och hitta platser där både föreningsliv och spontanidrott får utrymme.

Miljöpartiet vill

Idrott är viktigt. Till och med livsviktigt, särskilt med tanke på vad det gör för folkhälsan. Idrott bygger broar, gör samhället mer inkluderande och ger barn, unga och vuxna en arena att träffas. Fler mötesplatser i olika delar av staden skapar också trygghet. Därför måste idrott få plats när vi förtätar och bygger Nacka stad. Det är också viktigt att vi planerar så att idrottsytorna utökas i takt med befolkningen och förändrade idrottsvanor.

Miljöpartiet vill planera centrala Nacka som en modern stad med mötesplatser för människor. När andra partier planerar för parkeringsplatser som motsvarar 60 stora fotbollsplaner ger vi hellre yta till idrottsplatser. Redan idag har en av fotbollsplanerna på Järlahöjden gjorts om till parkering och vi kan inte fortsätta att planera för ännu fler bilar. Vitsen med den nya tunnelbanan är att fler ska välja bort bilen och åka kollektivt, allra helst i centrala Nacka. Infartsparkeringar behövs utanför centrala Nacka, inte i. Även om ett stort antal p-platser planeras under jord – till höga kostnader som vältras över på de boende – så kommer bilar ta väldigt mycket större utrymme än idag om vi fortsätter att planera för ökad biltrafik.

Idrottsanläggningar måste planeras in från början. När nya områden planläggs i olika omgångar måste den övergripande planeringen för flera områden vara tydlig så att det finns ytor kvar för idrott. Vi vill inte vänta och se och tycker planeringen hittills varit bristfällig. Särskilt i centrala Nacka behöver vi tänka nytt när vi bygger nytt och utnyttja den tredimensionella fastighetsbildningen så vi kan bygga på befintliga byggnader, som varuhus eller parkeringsytor. Vi behöver också inventera nya ytor för allmänheten där fler fritidsaktiviteter får plats, som befintliga bergrum.

Centrala Nacka delas av Värmdöleden som går i en naturlig svacka ner mot Södra länken. Genom att förlägga en större del av Värmdöleden i tunnel får vi möjlighet att utnyttja ytan ovanför, ett alternativ vi vill utreda. Vi får ett tystare Nacka där vi inte behöver exploatera ny mark och frigör yta för t.ex. idrottsplatser och grönområden. Att bygga idrottsanläggningar intill Värmdöleden är ett annat alternativ. Då skapas också ett bullerskydd för centrala Nacka.

I kommande Nacka stad, på Västra Sicklaön, behövs fler anläggningar på olika ställen. Vi säger nej till planerna för Sicklavallen så länge det inte är visat var boende på Västra Sicklaön ska idrotta. Vi har föreslagit att det tas fram ett förslag med högre bostadshus intill Planiavägen/Järlaleden för att ge plats åt både en 11-spelarplan och 360 bostäder på Sicklavallen.

I Henriksdal-Finnboda kommer tusentals människor att bo men den lilla bollplanen vid Vilans skola kommer att ersättas med en lika liten, trots alla nya bostäder och ny skola. Där finns också mark reserverad för östlig förbindelse. Vi vill se en 11-spelarplan här.

Nyheter på Idrott

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter