Lokalt partiprogram 2011-2014

Vi kämpar för att göra Nässjö till en hållbar kommun socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi står bortom blockpolitik, eller höger/vänsterpolitik och ser oss som det gröna alternativet.

Demokrati- ja tack! Lokal demokrati är en av grundpelarna i Miljöpartiets program. Därför stred vi i Nässjö Mp hårt för att en folkomröstning lokalt skulle genomföras.

Miljöpartiet vill

 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor
 • solidaritet med djur natur och det ekologiska systemet

För ett mänskligt och miljövänligt Nässjö
Ett mänskligt samhälle med god miljö för oss och för dem efter oss.
Miljöpartiet de gröna i Nässjö vill skapa uthålliga, demokratiska samhällen som lever och verkar så väl lokalt som globalt. Alla verksamheter måste utgå från kretsloppstänkander. Miljöpartiets ideologi vilar på övertygelsen om att vi människor måste leva i ekologisk samklang med naturen. Detta kräver kunskap, omdöme och vilja i form av politisk handling. Miljöpartiets vision för Nässjö är en hållbar kommun där solidaritet och frihet förenas. Vårt kommunpolitiska program visar på en grön inriktning som alternativ till den traditionella vänster/höger-politiken.
 

Fördjupning i ämnet Lokalt partiprogram

DemokratiDemokrati betyder folkstyre, och att närma sig detta närmast utopiska tillstånd är svårt. För detta behövs överblick, transparens och information.Miljöpartiet de Gröna vill ha ett så demokratiskt samhälle som möjligt. Därför verkar vi för tillgänglighet, kommunikation och decentralisering. Besluten bör tas i närmaste möjliga instans i förhållande till de människor som berörs av besluten.Ett demokratiskt samhälle förutsätter öppenhet. En fördelning av makten och ett delat ansvarstagande vitaliserar kommunen och gör beslut mer underbyggda, motiverade och mångsidigt belysta.I ett demokratiskt samhälle är det en självklarhet att ingen diskriminering kan tolereras. Alla ska ha lika möjligheter att förverkliga sina livsprojekt och bidra till utvecklingen av samhället. Denna grundtanke måste genomsyra alla kommunala verksamheter.Vi vill utveckla demokratin. Därför vill vi satsa på bättre och mer tillgänglig information och service. Det är viktigt att väcka medborgarnas intresse för och nyfikenhet på samhällsfrågor genom att visa hur medborgarnas vardag berörs av olika beslut och hur livet påverkas av olika ställningstaganden. Olika frågor måste göras mer begripliga för att tydliggöra konsekvenserna av olika ställningstaganden tydliga.Vi vill:

 • förse kommuninvånarna med information i lokalt medium. Informationen ska ges om aktuella, berörande och/eller intressanta områden för kommuninvånarna.
 • uppföra och regelbundet serva anslagstavlor på strategiska platser i hela kommunen. På dessa ska plats finnas för såväl kommunens meddelanden som föreningars.
 • fördjupa samarbetet med kommunens skolor. Det är en självklarhet att man i skolan ska diskutera lokala frågor och följa med i kommunens politiska liv.
 • utöver användandet av medier vill vi prioritera det mänskliga mötet och den personliga servicen. Spontaniteten, dialogen och förtroendet som kan uppstå genom mänsklig kontakt kan aldrig ersättas med annat.

Vi vill därför verka för att de lokala medborgarkontoren och övriga servicepunkter i Bodafors, Forserum och övriga kransorter används vid de politiska sammanträdena.I Sverige har vi ett system med representativ demokrati. De folkvaldas maktutövande måste organiseras på ett sådant sätt att maktkoncentration, slutenhet och ensidighet förhindras.Vi vill verka för:

 • en politisk omorganisation vilket skulle leda till att dagens enda kommunalråd får dela med sig av makten till flera. På så vis minskar maktkoncentrationen och nya erfarenheter, kunskaper mm kommer till ökad nytta för kommunen.
 • en begränsning införs så att kommunstyrelsens ordförande inte kan väljas mer än i högst två perioder.
 • öppna sammanträden i facknämnderna förutom då sekretess råder.
 • en redovisning av kommunens alla tjänster och befattningsansvar görs till kommunfullmäktige minst 1 gång/mandatperiod. Sammanställningen bör finnas lättillgänglig för kommuninvånare.

Kommunikation och trafikBilen är ibland ett nödvändigt färdmedel, men ur ett samhällsperspektiv är de negativa verkningarna av intensiv trafik väl bekanta (buller, klimatförändringar, luft- och vattenföroreningar, mm).Nässjö kan inte själv besluta över kollektivtrafiken, eftersom denna bedrivs av Jönköpings Länstrafik . Men Miljöpartiet vill att kommunen ökar sitt samarbete med JLT och verkar kraftfullt för förbättringar i kollektivtrafiken.Vi vill :

 • att kommunen använder bränslecellsdrivna fordon i den kommunala verksamheten.
 • att utbyggandet av cykelvägnätet fortsätter.

arbeta för en bättre och bekvämare kollektivtrafik genom att verka för:

 • anropsstyrd närtrafik
 • lokal kollektivtrafik med alternativa bränslen
 • kollektiva tvärförbindelser
 •  införandet av fler pendelavgångar med Krösatåget till närkommunerna
 • att övergången tåg/buss blir så bekväm som möjligt alla årstider.
 • att förorda pris och tillgänglighet (gentemot bil)

Boende och byggandeEtt mänskligt samhälle är ett samhälle där människorna känner trivsel, trygghet, ro och stimulans allt eftersom behoven i livet skiftar.En utveckling i detta hänseende innebär att bostadsområdena görs av sunda material, inte förstör naturområden och är energisnåla. Utvecklingen av ekobyar runt om i landet är ett led i den riktningen. Vi förespråkar byggande av ekobyar i kommunen med passiv-och lågenergihus.Miljöpartiet värnar också om våra närskogar och våra stränder. Vi vill medverka till att alla ska kunna finna ro och energi i de naturliga elementen. Vi vill bevara växt- och djurliv i naturen.Vi vill höja Nässjö kommuns attraktionskraft:Genom att:

 • värna om vårt kulturarv och våra kulturhistoriska skatter. Historiska miljöer skapar identitet och trygghet och måste bevaras.
 • bygga nya områden med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad befolkningsstruktur, där gamla och unga få möjlighet att mötas.
 • främja alternativa boendeformer som t. ex. kollektivhus, flergenerations,-trygghets-och kooperativa boenden
 •  tillhandahålla billiga lägenheter med lägre grundstandard där hyresgästen själv kan komplettera efter önskemål och ekonomi.

Miljö och energiFrisk luft, rent vatten och livskraftig flora och fauna är avgörande för allt levande och därför helt nödvändiga för den långsiktiga välfärden i samhället. Miljöpartiet vill driva på kretslopps- och miljöanpassningen i Nässjö och arbetet med att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälleNässjö måste sätta upp tydligare miljömål för alla verksamheter så att uppföljning kan ske. Det är viktigt med en aktiv upphandlingspolitik som ställer krav på miljö och kretsloppsanpassning samt minskad användning av material, förpackningar och transport. Miljörevision och miljöbokslut ska utvecklas vid alla upphandlingar av varor och tjänster.Vi i Nässjö vill att: kommunens front mot vattnet ska skyddas. Vi vill slå vakt om strandskyddet, och öka tillgängligheten, så att stränderna kan njutas av alla. Bevara natur och grönområden runt våra sjöar.

 • Nässjö kommun tar till vara sina goda tillgångar till spillvärme, biologiskt avfall både från jordbruket och från soporna. Nässjö ska stå för en ansvarsfull energianvändning
 • kommunen ska köpa in närodlat och ekologiskt odlade livsmedel till alla kommunala inrättningar. Livsmedlen ska vara innehållsdeklarerade och ursprungsmärkta.
 • all ny- och ombyggnation ska ske med sunda byggmaterial samt med energibesparande energiteknik.
 • nybyggnation på jordbruksmark ska ske ytterst restriktivt och förtätningsalternativ alltid undersökas. Grönska ska ges ökad status i planeringen.
 • kommunen och alla kommunala bolag ska föregå med gott exempel genom användning av alternativa energiformer, tex. biobränsle, vindkraftverk, solfångare. Den el som produceras i Nässjö kommuns fjärrvärmeverk ska drivas av återvinningsbara energikällor.
 • kommunen underlättar övergången till miljöanpassat bränsle för alla fordon.

Kultur och fritidNässjö kommuns invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturliv. Musik, konst, teater, hantverk och idrott har stor betydelse för alla människors utveckling. Vi är övertygade om att detta stärker människors välbefinnande. Därför vill vi arbeta för att värna om vårt kulturarvVi vill:

 • att kommunens stöd till kulturföreningarna ses över så att det ger näring åt en blomstrande verksamhet inom amatörteatern, musiken, dansen, konsten, slöjden och hembygdsföreningarna.
 • att kommunen satsar på motionsspår, cykel- och vandringsleder samt kanotleder.
 • att kulturverksamheten ges bättre lokaler och mötesplatser, t.ex. i klass med de satsningar som gjorts inom idrotten.
 • att kulturen ska finnas med som en självklar del inom både äldreomsorg och psykiatri. Att sjunga, spela teater, måla, dansa, snickra, väva, läsa, diskutera osv. skapar förutsättningar för att vitalisera människor.
 • att särskilda pengar anslås till skolor och förskolor för tillgång till kulturprogram och skapande projekt
 • att kommunen tar betydligt större hänsyn till våra kulturmiljöer än vad som hittills varit fallet.
 • att våra kulturhistoriska platser ska ges större uppmärksamhet, bland annat genom skyltning och mer information.

Barnen, uppväxten, skola och förskolaVid den fortsatta utvecklingen av Nässjö kommun ska konsekvenserna för barnen stå i fokus.För att barnen ska kunna utvecklas till hela individer ska förskola och skola aktivt arbeta för att dom ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Självsäkra och trygga barn, som själva känner sig respekterade, har lättare att respektera andra. Miljöpartiet vill skapa ett samhälle där barnet känner sig välkommet, viktigt och omhändertaget. Först då skapar vi förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle.Den fysiska miljön ska utformas utifrån ett barnperspektiv. Det som är bra för barnen är bra för de vuxna också: bilfria och lättillgängliga lek- och naturmiljöer, fantasieggande och estetiskt tilltalande bebyggda miljöer.Människan är en social varelse och det sociala livet i förskolan och skolan är viktig.Jämställdhet mellan könen är en stor del av demokratiarbetet och i det arbetet ska förskola och skola aktivt motverka stereotypa könsroller.Vi anser därför att mycket resurser ska läggas på bra förskolor och skolor genom att:

 • se en ökad medvetenhet om att familjebildningen i dagens samhälle har flera former än den klassiska kärnfamiljen. Vi vill satsa på utbildning och attitydbearbetning inom de kommunala verksamheter där barn vistas.
 • i förskolan och skolan öka inslaget av miljöpedagogik.

Förskola och skolaI hemmet och i förskolan läggs grunden för hela livets lärande. Genom att tidigt visa barnen att det är roligt med kunskap och färdigheter kan lusten för livslångt lärande väckas.Vi vill:

 • erbjuda Nässjös barn en bra miljö för lärandet där varje barn kan bli sett och mött efter sin egen förutsättning.
 • att förskolan aktivt arbetar för föräldramedverkan och att föräldrar får en reell insyn i verksamheten vad gäller de frågor som har med barnens utveckling att göra.
 • satsa resurser på små barngrupper.
 • satsa resurser på personalens fortbildning, tydliga mål och uppföljning
 • att kultur och skapande verksamheter får en framträdande plats i förskolan och skolan och att lärare får stöd och fortbildning.
 • satsa efter jämställdhet i våra förskolor.
 • att måltiderna ska vara trivsamma, goda och näringsriktiga. Maten bör lagas på plats och råvarorna ska i möjligaste mån vara ekologiska och närodlade.

GrundskolanSkolan har en nyckelroll när det gäller samhällsutvecklingen.Vi vill:

 • att skolan jobbar medvetet med jämställdhetsfrågorna – för att utveckla både flickors och pojkars möjligheter att få ett bra liv i och utanför yrkeslivet.
 • att skolan etablerar ett bättre samarbete med forskningscentra, näringsliv och föreningsliv.
 • att kultur, miljöfostran och kretsloppstänkande förs in som en naturlig del i barnens vardag och att miljökunskap ingår i alla ämnen.
 • utveckla elevernas självtillit och deras självständiga och kritiska tänkande för att rusta dom att möta alla informationsflöden från olika håll.
 • att hela kommunen i stor utsträckning används som ”klassrum” i ett flertal, såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga, ämnen på alla stadier.
 • att skolans lärare ska få stöd av en utbildad kultur- och miljöpedagog. Denna pedagog ska vara en extra resurs med naturskoleinriktning och kunskap om Nässjö nu och förr.
 • att skolorna aktivt deltar i kommunens Agenda 21-arbete, för en ekologisk, långsiktigt hållbar global utveckling. Genom lokalt miljöarbete ska globalt miljötänkande uppnås.
 • att man finner olika former för meningsfulla möten mellan den äldre generationen och barnen.
 • att ingen elev ska lämna grundskolan utan grundläggande kunskap i de kemiska/biologiska förutsättningarna för liv och människans samspel med naturen.
 • ge större utrymme åt skapande aktiviteter . Hantverk och estetiskt arbete, musik och dans, ska vara ett integrerat inslag under skoldagen.
 • utöka fysisk aktivitet utomhus.
 • öka kunskapen om vår egen och andra kulturer. Lära ungdomar att leva i ett internationellt samhälle och utveckla deras empatiska förmåga.
 • träna konflikthantering och öka ”jag-stärkande” inslag i undervisningen som ger stärkt självkänsla och förmåga att stå emot grupptryck. Detta är livsviktiga färdigheter som motverkar mobbning.
 • öka Prao-perioden på högstadiet. Under den tiden får ungdomarna lära sig om det sociala livet i vuxensamhället och testa på olika yrkesmiljöer.
 • att skolplanen ska ha bättre koppling till den årliga målsättningen för att lättare kunna följas upp och utvärderas.

GymnasietVi vill att Brinellgymnasiet ska profilera sig på de områden där kommunen har extra bra förutsättningar. Vi vill att kommunen utreder vissa potentialer som kan vara värdefulla för en vidare utveckling av Brinellgymnasiet. Följande områden anser vi att bör utredas:

 • samarbete med olika aktörer inom Natur & Miljö
 • samverkan med Tenhults naturbruksgymnasium bör stärkas på alla plan.
 • att kontakterna med omvärlden utvecklas i form av till exempel utbytesresor med andra länder. Vi förespråkar flera vänorter och ett engagerat utbyte med dessa.
 • att kommunala verksamheter och företag inom kommunen är aktiva och delaktiga i att erbjuda praktik till gymnasieelever som ett led för integrering av praktik i utbildningen.

Näringsliv och arbeteFör att minska arbetslösheten inom kommunen måste vi skapa fler arbetstillfällen. Våra småföretagare har en nyckelroll i detta.För dom som står utanför arbetsmarknaden måste kommunen erbjuda utbildning, praktik och andra åtgärder för att underlätta för arbetslösa att komma in i och tillbaka till arbetslivet. Nya utbildningar och praktikplatser för ungdomar bör prioriteras.Kommunen ska underlätta småföretagandet genom att ett aktivt stöd, t.ex. med lämpliga lokaler, vägledning i frågor om EU-stöd och kompetensutveckling.För en hållbar ekonomisk utveckling i Nässjö måste goda förutsättningar skapas.Vi måste även fortsättningsvis satsa på Nässjö som ett logistikcentrum där användandet av tågtransporter föredras.Vi vill att kommunen tar in anbud från lokala producenter. Fördelarna med lokal produktion är bland annat lägre transportkostnad, mindre miljöbelastning, fler arbetstillfällen i kommunen och regionen.Nässjö kommun ska aktivt stödja eko-turism i kommunen och den företagsamhet som verkar i samklang med denna.

SolidaritetMiljöpartiets mål är ett jämställt och solidariskt samhälle. Vi vill minska klyftorna i samhället. En mycket viktig uppgift är att bekämpa främlingsfientlighet.Människor bör erbjudas hjälp till självhjälp för att få bättre möjligheter att lösa sina egna problem.Vi vill:

 • att kommunen satsar på ”grön”konsumentvägledning.
 • ge stöd åt ensamstående föräldrar.
 • satsa mer på att förebygga missbruk, särskilt bland ungdomar.
 • satsa på alternativa terapier som musik, dans och bild inom psykiatrin.

Åtgärderna för integration av invandrare och flyktingar ska inriktas på ökad undervisning i det svenska språket, arbetsmarknadsorientering mot praktikplatser som leder till arbete och skapandet av sociala nätverk i form av t. ex. mentorer och kontaktfamiljer.En trygg och bra ålderdomLivskvalitet är viktigt genom hela livet. Vardagliga behov som god näringsriktig mat, social samvaro, promenader och utflykter är sådant som är förutsättningen för god livskvalitet.Äldre såväl som yngre har behov av att lära och skapa.Vi vill:

 • att maten ska tillagas lokalt inom respektive äldreboende.
 • att det anläggs trädgårdar och vinterträdgårdar i anslutning till äldreboenden.
 • att kommunen ska stödja och främja bildandet av olika typer av nätverk, t. ex. väntjänst, motion och hobbyverksamhet.
 • att äldres livslust och själsliga förmåga stimuleras genom olika sorters kulturaktiviteter.
 • att anställda inom äldreomsorgen får goda arbetsvillkor och relevant fortbildning.
 • underlätta samarbetet mellan kommun och landsting – samordningen ska inte de äldre själva behöva stå för.
 • att alla äldre med behov av varm simbassäng får tillgång till en sådan

DjurVi vill:

 • att Kommunen ska ha en egen Djurskyddsinspektör
 • att djurhållningen är småskalig där djuren behandlas väl i motsats till ren industriell exploatering
 • att Djurens vänner, som andra ideella föreningar , ska få föreningsbidrag

Vill du hjälpa till att genomföra det gröna alternativet i Nässjö? Du kan rösta på oss. Du kan sprida vårt budskap. Du kan bli medlem. Du kan bli aktiv . Vad tycker du skulle förbättra Nässjö kommun? Vad ska vi ta med i nya lokala partiprogrammet?