Integration

Integration

Vi vill intensifiera arbetet med integration, väl medvetna om att frågan handlar både om människors lika rätt och om möjligheterna

Miljöpartiet vill

Den demografiska utvecklingen för Nässjö kommun är dyster. Kommunen har allt färre invånare och allt färre unga vuxna stannar för att bidra till att långsiktigt vända trenden. Samtidigt måste vi vara väl medvetna om att invånarantalet hade varit långt mycket lägre ifall vår kommun inte haft en växande andel invånare med utomnordisk bakgrund.
Tyvärr förmår inte vårt samhälle att öppna dörren åt dessa invånare, dörren till social gemenskap, dörren till meningsfull sysselsättning, dörren till arbete. Även om detta inte sker genom ont uppsåt, leder den typen av stängda dörrar de facto till diskriminering.
Samtidigt finns det idag många möjliga metoder för att aktivt arbeta med integration i en landsbygdskommun som Nässjö. Hushållningssällskapet Väst arbete med Grön Integration har visat sig vara framgångsrikt för att lägga grunden till en plattform med syftet att öka landsbygdens attraktionskraft också för den invandrade befolkningen.
Landsbygdsnätverket för lärande och samverkan har en integrationsgrupp som redovisar en rad hållfasta förslag, idéer och aktiviteter för att få fler personer, myndigheter, organisationer, föreningar och företag att bli aktivare i integrationsarbetet på landsbygden så att utlandsfödda ska kunna bli den resurs som landsbygden behöver.
Från Miljöpartiets sida vill vi intensifiera arbetet, väl medvetna om att frågan handlar både om människors lika rätt och om möjligheterna för Nässjö kommun att vända den negativa trenden avseende invånarantal och arbetstillfällen.

Nyheter på Integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter