Budget 2019-2021

Budget 2019-2021

Med anledning av ett antal faktorer som alla har spelat en stor roll, så har Miljöpartiet de gröna i Nässjö valt, att hösten 2018 inte lägga ett komplett budgetförslag som tidigare, utan ett antal yrkanden som ska läggas till och förändra de styrande partiernas budget till det bättre utan någon större merkostnad.
Med anledning av ett antal faktorer som alla har spelat en stor roll, så har Miljöpartiet de gröna i Nässjö valt, att hösten 2018 inte lägga ett komplett budgetförslag som tidigare, utan ett antal yrkanden som ska läggas till och förändra de styrande partiernas budget till det bättre utan någon större merkostnad. Anledningen till detta är följande;

-Bildandet av ett politiskt styre tog lång tid och även i skrivande stund har Kristdemokraterna (som tillkommit i det nya styret) uttalat att de vill göra förändringar i skrivelserna till den förra majoritetens budget. -På riksplanet är det i skrivande stund ytterst osäkert vilka partier som kommer att bilda regering, liksom vilken budget som kommer att vinna i riksdagens budgetomröstning i december. Dessa osäkerhetsfaktorer påverkar Nässjö kommuns ekonomi under 2019 och framåt och innebär i dagsläget en stor osäkerhetsfaktor. – Nässjö kommuns ekonomiska läge kan inte beskrivas som annat än mycket oroande. Prognoserna för 2018 pekar på ett budgetunderskott på -49 miljoner kronor som ekonomiskt resultat. Inget av de finansiella målen kommer att nås. Lägger vi ihop dessa osäkerhetsfaktorer, så har Miljöpartiet de gröna i Nässjö funnit att det är ett exceptionellt läge för Nässjö kommun. Vi kommer därför i budget 2019 enbart att lägga yrkanden som ska ses i förhållande till det nya styret och den gamla majoritetens budget. Kommunstyrelsen- Nässjö kommun får i uppdrag att utreda intresse och kostnader för trygghetsvandring/seniorvandring i de delar av Nässjö kommun där behov finns.Yrkandet kommer att ställas under särskild proposition – Höglandets räddningstjänstförbund ges ekonomiska förutsättningar för att kunna utrusta drönare med värmesökande kamera. – Nässjö kommun får under 2019 i uppdrag, att påbörja en lösning av lokaler och verksamhet för medborgarkontor och folkbibliotek i Malmbäck. Lösningen ska ha en stark lokal förankring i orten och ska bygga på närheten till Malmbäcks skola. I samband med detta bör beslut tas om en utbyggnad av Malmbäcks skola, med tillskapande av tillräckliga lokalutrymmen för skolundervisning. Barn-och utbildningsnämnden- Nässjö kommun får i uppdrag att utreda de långsiktiga konsekvenserna/effekterna av de genomförda effektiviseringarna/besparingarna som genomfördes inom BU-nämnden under 2017. – Behovet av lokaler inom Barn-och utbildningsnämnden som är anpassade för arbete med barn i behov av särskilt stöd, utreds särskilt.Yrkandet kommer att ställas under särskild proposition Tekniska servicenämnden- Tekniska servicenämnden får i uppdrag, att tillsammans med Kost-och städ och upphandlingsenheten, öka andelen ekologiska livsmedel till 32% vid utgången av 2019. Ökningen av ekologiska produkter bör finansieras främst genom att minska inköpet av köttprodukter inom Nässjö kommun.

Nyheter på Budget 2019-2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter