Vegetarisk

Köttproduktionen står för ca 18% av de globala växthusgasutsläppen, vilket är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. Vad vi lägger på våra tallrikar har alltså sammantaget större klimatpåverkan än allt bilåkande, flygande och annat resande tillsammans.

Miljöpartiet vill

Trots det saknar Nässjö idag en strategi för minskad konsumtion av animalier som en metod för att uppnå Nässjö kommuns mål i Energi-och klimatstrategin. De senaste 20 åren har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 50%. Förutom dess allvarliga konsekvenser för klimatet och resursförbrukningen är hög köttkonsumtion skadligt för hälsan. Det finns starka samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och konsumtion av animalier och Världscancerfonden rekommenderar att man begränsar sitt köttintag till ca 16 kg per år. I Sverige i dag äts i genomsnitt 86 kg kött per person och år.
Den som har valt att avstå kött får ofta frågor om varför. Det rimliga vore istället att den som äter kött – trots negativ inverkan på klimatet och hälsan och att det kräver att man dödar kännande varelser – är den som borde få frågan om varför. I dag är dock köttet normen, varför många inte reflekterar över att köttätande också är ett val man gör. Eftersom man klarar sig utmärkt helt utan kött är köttet ett tillval, ett val som man väljer att göra eller inte göra varje gång man äter.
Att minskad köttkonsumtion är nödvändigt för klimatet och hälsan innebär inte att alla måste bli vegetarianer, och det är inte heller intentionen med vårt förslag i motionen. Om vi ska klara klimatmålen och alla människor ska kunna äta sig mätta med den odlingsbara yta som står till buds så krävs att västvärldens köttkonsumtion minskar.
Ett sätt att minska köttätandet är att det inte sker slentrianmässigt. Vi menar att det ska vara så att det istället är de som vill äta kött som får komma in med önskan om specialkost. Alla som vill äta kött i den kommunala verksamheten kommer alltså även i fortsättningen att kunna välja detta.
Detta ska gälla i all verksamhet som finansieras med kommunens pengar. Vid mer regelbundna måltider med samma personer närvarande, som t.ex. i skolor, vårdhem, äldreboenden, torde det räcka med att man anmäler sitt köttätande en gång, alternativt en gång per år. Eftersom alla kan äta vegetariskt så blir det ett mindre problem ifall anmälan skulle komma bort, än vad det blir för en vegetarian som blir serverad kött.
Förslaget går alltså inte ut på att vägra någon kött – utan att visa att köttkonsumtion är ett val. Förhoppningsvis gör detta att Nässjö Kommuns medborgare reflekterar mer över sina matvanor, och vid fler tillfällen än idag avstår från kött, för att på så vis bidra till att Nässjös når sina klimatmål.

 

Nyheter på Vegetarisk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter