Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt, och en full produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Arbete ger inte bara inkomst, det ger en tillhörighet och en identitet som är viktig för människans sociala hälsa. Stora insatser behövs för att alla ska ha ett arbete att gå till. En kortare arbetsdag medför inte bara fler händer i vården, utan också att den personal vi har mår bra.

Digitalisering och automation kommer att leda till att vi inte kommer att arbeta på det sätt vi gör idag. Arbetsuppgifter kommer att förändras, arbetsplatser kommer att förändras och arbetstider kommer att förändras. Det är lika bra att börja vänja sig vid tanken att den nya tidens yrkesmänniskor kommer att kräva flexibilitet, framförallt i arbetstid.

Även de med kort utbildning ska ges plats i vårt samhälle genom att arbeta t.ex som sjukvårdbiträden och barnskötare. Vi ska också ge ökade möjligheter för dem som står utanför arbetsmarknaden till utbildning, exempelvis i företagande och entreprenörskap, under arbetslösheten.

Vi vill att kommunen tar ett ökat ansvar för de människor som stått utanför arbetsmarknaden länge, de som har arbetstränat och kan återgå men som kan ha svårt att hitta ett arbete. Kommunen har en skyldighet att hjälpa dem till praktikplatser och traineejobb av olika slag. Alla anställda inom de kommunala verksamheterna ska ha rätt till heltid.

Lokala stadsdelscentra ska värnas och utvecklas då dessa är viktiga för lokal handel och småföretagande. Kommunala stödprojekt riktade till nyföretagande bör fördelas över hela kommunen, gärna i samverkan med lokala stadsdelscentra.

I Norrköping ska det vara enkelt att starta och driva företag. Kommunen och näringslivet ska utveckla kreativa miljöer där företag samverkar för nyskapande av hållbara affärsidéer och tillsammans bygger upp specialistkompetenser som ger konkurrensfördelar.

Kommunens näringslivskontor ska vara första ingången för företagare. Kontoret ska samordna de kommunens kontakter gentemot företagen. Kontoret ska ha god kunskap om hållbarhetsfrågor och kretsloppsekonomins villkor. Näringslivskontoret ska ha kompetens att möta företagare med annat modersmål än svenska.

Genom medveten upphandling ska kommunen stödja lokalt, ekologiskt producerade varor. Kommunen ska verka för höjd kunskapsnivå om kommunal upphandling bland små och nyetablerade företag. Ett sätt att underlätta för mindre företag att delta i upphandlingarna är att införa ett system med upphandlingsseminarier, där kunskap från branschen förmedlas till upphandlare och branschkollegor.

Genom kunskap och innovationer skapas förutsättningar för människor och företag att växa. I Norrköping ska finnas många kreativa miljöer, från förskola till forskning, där idéer kan växa sig starka och där steget till förverkligande alltid är möjligt.

Norrköping ska vara en attraktiv arbetsgivare, ett föredöme som tar sitt ansvar och ser sina anställda, deras behov och deras kapacitet.

Fortbildning och omskolning är viktiga faktorer i en flexibel arbetsmarknad. Inte minst är det viktigt för att bättre kunna matcha arbetstagares kompetens med arbetsgivares behov. Ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och universitet är av stor betydelse och skapar möjligheter för innovationer och nya arbeten.

Vi vill:

  • sänka normalarbetstiden i kommunala verksamheter.
  • att kommunen aktivt tar hand om de människor som arbetstränat och behöver en ny arbetsplats.
  • att kommunen börjar använda upphandlingsseminarier vid upphandlingar.
  • värna och utveckla lokal stadsdelscentra.
  • att kommunen genom medveten upphandling stödjer det lokala näringslivet.

Nyheter på Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter