Demokratiskt hållbara och inkluderande samhällen

Demokratiskt hållbara och inkluderande samhällen

Att främja demokratiska och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
Vi behöver alltid arbeta för att få ett mer demokratiskt samhälle. Vi har idag områden i Norrköping med mycket lågt valdeltagande. De människorna behöver få hjälp och uppmuntran för att ta del av samhällsdebatten. Kombinationen medborgarkontor, café och bibliotek i dessa stadsdelar, med stadsdelsansvariga skulle kunna vara ett led i detta arbete. Caféer som drivs av nyanlända och språkcaféer som kombineras med läxhjälp skulle kunna bidra till att stärka språkinlärning och samtidigt visa hur demokratin i Sverige fungerar och hur man gör för att bli en del av den. Försök med demokratiodling slagit mycket väl ut på andra orter i Sverige. Det är ett sätt att kombinera stadsodling med utbildning i demokrati för invandrade ungdomar. Något Norrköping verkligen borde ta efter.

Integrationen av våra nyanlända är i stort en demokratifråga som vi ska arbeta aktivt med. Det gäller såväl validering av kunskaper för att snabbt kunna arbeta för sin försörjning, som snabbspår in i arbetet för yrkesmänniskor. Bästa vägen till innanförskap är snabb tillgång till det svenska språket. Svenska kan man lära sig på olika sätt. Det går att arbeta, ha praktik och förena yrkesstudier med inlärning av svenska. All språkinlärning behöver inte ges som regelrätt utbildning. Kraftfulla åtgärder för att föreningar och civilsamhälle ska kunna hjälpa till behövs.

Jämställdhets- och rättighetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet och i all kommunal verksamhet är likabehandling självklart. Medborgardialoger och medborgarbudgetar i olika former ger delaktighet, ansvarstagande och värdefulla bidrag till samhällsbyggandet.

Ungdomar behöver ges ett mycket större utrymme i vår kommun. Ett ungdomsfullmäktige med ungdomar från kommunens elevråd skulle kunna vara en del av både fostran i demokratiska arbetsformer och möjlighet att vara med och påverka. Ett ungdomsombud skulle kunna vara länken mellan ungdomarna och den politiska vuxenvärlden. Det skulle också öka deltagandet och därmed demokratin.

Vi vill:

  • att kommunen bidrar till ett demokratiodlingsprojekt.
  • att kommunen verkar för att det går att lära sig svenska på många olika sätt, inte bara via SFI.
  • att kommunen använder medborgarbudget vid mindre omvandlingar av kommunen.
  • att kommunen inrättar ett ungdomsfullmäktige och anställer ett ungdomsombud.

Nyheter på Demokratiskt hållbara och inkluderande samhällen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter