Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Det gröna engagemanget grundar sig i insikten om vår delaktighet i och vårt beroende av det ekologiska systemet. Naturen är också en plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för ökat välbefinnande. Respekten för naturens mångfald är en grundvärdering i den gröna ideologin. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund.

Miljöpartiet i Norrköping vill att Norrköpings kommun tar sin del av ansvaret för att våra ekosystem och att vår biologiska mångfald bevaras och utvecklas. Vi anser därför att alla beslut ska präglas av att Norrköping är en ekologiskt hållbar kommun.

I Norrköpings kommun ska det vara lätt att komma ut i naturen, den ska finnas runt knuten. Vi vill bevara sammanhängande naturområden runt tätorten för att skydda den biologiska mångfalden, för att vara en plats för rekreation och mänskliga möten. Vi vill att kommunen förnyar promenaderna och ser till att gröna stråk binder samman stadens grönstrukturer.

Dagens skogsbruk där stora områden kalhuggs och återplanteras med monokulturer är inte bra för den biologiska mångfalden, men är också dåligt för skogsekonomin. Monokulturer i samma ålder klarar inte stormar, torka, blöta och insekts/viltangrepp så bra som en åldersheterogen blandskog gör. Miljöpartiet vill att kommunens egen skog brukas med hyggesfria brukningsmetoder och att kommunen aktivt informerar andra skogsägare i kommunen om att också använda hyggesfria brukningsmetoder.

Norrköpings kommun har ännu inte ett rötslam som är så rent att det går att sprida på våra åkrar. Principen är att allt skall återföras som kan återföras, men vi behöver bygga ut vårt reningsverk så att det också kan rena från tungmetaller och läkemedelsrester. Först när slammet uppfyller reglerna för KRAV-odling kan det användas till jordar som ska producera livsmedel.

Jordbruksmark måste skyddas, det kommer i framtiden att bli brist på, och stor efterfrågan på, jordbruksmark. Miljöpartiet vill att den bevaras och att man tydligt redovisar vilka alternativ som undersökts innan bygglov kan ges på brukningsvärd mark.

Vi vill:

  • att natur- och parkområden i kommunen bevaras och utvecklas.
  • att gröna väggar och gröna tak främjas.
  • ha hyggesfritt skogsbruk.
  • bygga ut reningsverket för rening av rötslam
  • värna jordbruksmarken.

Nyheter på Ekosystem och biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter