Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner

Miljöpartiet i Norrköping vill framföra följande synpunkter på fördjupad översiktsplan för
Åby och Jursla

Till
Stadsbyggnadskontoret
fysisk planering
601 81  Norrköping
fysiskplanering@norrkoping.se

 

Miljöpartiet i Norrköping vill framföra följande synpunkter på fördjupad översiktsplan för
Åby och Jursla

 

Helhetssyn på markanvändning och exploatering
Åby och Jursla har hittills utvecklats utan helhetssyn på markanvändningen. Utbyggnad har skett succesivt där det ansetts attraktivt att bygga i ett snävt perspektiv. En långsiktigt hållbar samhällsplanering kräver en medveten avvägning av sambandet mellan behovet av strukturer för bebyggelse, trafik och grönområden utifrån landskapets förutsättningar. Denna avvägning borde vara huvuduppgiften i en fördjupad översiktsplan men saknas i planen. Särskilt Jursla och Åbys unika landskapsbild i mötet mellan Kolmårdsbranten och Kvilligeslätten borde vara en viktig utgångskvalitet att värna om.

Skydda brukningsvärd jordbruksmark
Långsiktigt kommer kommande generationer att vara starkt beroende av den jordbruksmark som vi efterlämnar till dem. Enligt miljöbalkens 3:e kapitel 4:e paragrafen ska också brukningsvärd jordbruksmark skyddas mot exploatering för bebyggelse. Brukningsvärd jordbruksmark får bebyggas endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Bra skyltläge för verksamheter som anges som motiv för exploatering i planen kan knappast vara ett väsentligt samhällsintresse.

 

I Östergötland ökar trots gällande samhällsmål och lagstiftning byggandet på jordbruksmarken mest i landet. Denna trend behöver brytas nu. Planeringen behöver inriktas på att hitta annan mark som är lämplig att exploatera. Att det kortsiktigt är billigare att bygga på platt mark får inte innebära att jordbruksmarken offras. Samhälleligt är det lönsammast på lång sikt att bevara jordbruksmarken för odling. Att framställa ny odlingsvärd jordbruksmark är i ytterst få fall möjligt.

Verksamheter som kan integreras med övrig bebyggelse bör eftersträvas i Åby/Jursla. Ytkrävande verksamheter kan lokaliseras på andra platser utanför planområdet. Varken verksamhetsområden eller bostadsområden bör läggas ut på Kvillingeslätten, eftersom det är brukningsvärd jordbruksmark. Vi bedömer det också som olämpligt att planera ett verksamhetsområde i Hultadalen mellan 55an och Pjältån, eftersom Hultadalen är brukningsvärd jordbruksmark och en del av området ligger inom Pjältåns strandskyddszon. Dessutom är dalen översvämningskänslig.

För att öka möjligheterna att hitta lämpliga områden för exploatering utan att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk behöver hela kommunen inventeras ur detta perspektiv. Gärna i samarbete med grannkommunerna och kommunerna i hela regionen.

Skydda ytvattnen Pjältån, Torshagsån och sjön Nedre Glottern effektivt!
Pjältån, Torshagsån och sjön Nedre Glottern är mycket värdefulla ytvatten och därför ska inga ytterligare intrång i strandskyddsområdena göras. Strandskyddsreglerna ska följas i sin helhet! Alltså ingen ny bebyggelse ska uppföras inom 100 meter från vattendragen. Planering måste göras för att allt dagvatten ska renas tillfredsställande innan det rinner ner i åarna.

Försiktighet är ett måste vid exploatering på eller i närhet av förorenade områden
I planområdet finns den nedlagda Åbytippen och en nedlagd plantskola. Dessa och andra eventuella förorenade områden måste undersökas och åtgärdas före eventuell byggnation i närområdena.

Satsa på attraktiva huvudstråk för cykel
Attraktiva huvudstråk för cykel är primärt för effektiv och miljövänlig lokal trafik inom tätorten med koppling till service och blivande pendeltågsstation. Detta, liksom behovet att lokalisera närservice i de olika bebyggelseområdena som är viktigt för att minska behovet av bilanvändning, behandlas inte i planen. För att främja ett hållbart resande bör cykelparkering av hög standard anläggas i anslutning till viktiga målpunkter i området

Grönstråk och grönområden
Grönstrukturen, som handlar om hur behovet av nära grönområden hänger ihop genom grönstråk till närmaste större naturområde för rekreation, saknas i planen. Endast åarna har getts beteckningen Grönstråk. Bara område 18 och 19 har getts beteckningen Grönområde medan funktion och samband mellan alla övriga befintliga grönområden har lämnats därhän. Behovet av skyddande vegetation mellan föreslagen bostadsbebyggelse och verksamhetsområden kallas oegentligt för Grönstruktur. Inget skrivs heller om tomtmarkens utemiljö eller begränsning av bostadshusens höjd för att uppnå socialt hållbar boendemiljö.

Skyddet av värdefull natur kräver att område 13 inte bebyggs som föreslås i planen. Det har regionalt naturvärde med gammal tallskog och urskogskaraktär. Det bör säkras som naturreservat tillsammans med det intilliggande område 18 söder om Nedre Glottern, som har stor betydelse för rekreation.

Med vänliga hälsningar:

Ingela Kandre, vice ordförande                                      Ulf Nilsson, kassör
Telefon: 070 686 77 23                                                  Telefon: 076 166 90 97

för Miljöpartiet de gröna i Norrköping
 

 

Nyheter på Fördjupade översiktsplaner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter