God utbildning och kultur för alla

God utbildning och kultur för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet, främja livslångt lärande och tillgång till kultur för alla.
Norrköping ska ha bra skolor och förskolor där barnens behov står i centrum. Som ett led i detta behövs fler vuxna kring varje barn och elevgrupperna behöver minskas inom både skolan och barnomsorgen.

Alla våra förskolor och skolor ska arbeta med värdegrund och genusperspektiv och all personal bör genomgå utbildning i hållbarhet och i genuspedagogik. Vi behöver arbeta för att alla enheter ska bli HBTQ-certifierade. Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Barnomsorg på obekväma arbetstider är ett viktigt led för att uppnå ett jämställt samhälle.

All personal ska ha relevant utbildning och alla lärare vara legitimerade och erbjudas fortlöpande vidareutbildning. Det ska vara möjligt för alla lärare att delta i utbildningar som leder till en karriär inom yrket.

Alla förskolor och skolor ska stimuleras att arbeta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Myggnätet och Grön Flagg-certifiering är exempel på sådant arbete.

Många elever lider idag av psykisk ohälsa och därför behövs en ordentlig skolhälsovård med skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, logopeder och skolpsykologer. Skolan måste ge en bra återkoppling på elevernas utveckling, inte bara med betyg.

Tidigt stöd till dem som behöver gäller i livets alla skeden. Redan i förskolan kan personalen identifiera barn som riskerar att få problem längre fram, därför bör resurser sättas in redan då. Skolbarn ska få stöd av speciallärare och olika hjälpmedel så tidigt som det är möjligt för att de ska bli behöriga till gymnasiet.

Vi vill att skolväsendet ska präglas av pedagogisk mångfald och att alla skolor, oavsett huvudman, ska vara föremål för fungerande uppföljning genom en offentlig inspektion så att alla skolor håller hög kvalitet.

Välutrustade bibliotek, med bibliotekarie, ska finnas på alla skolor i Norrköpings kommun. Demokrati i skolan och delaktighet för alla elever ser vi som självklarheter.

Skolorna bågnar och det saknas många lärare. De lärare vi har ska avlastas, med fler kuratorer och med särskilda mentorer som kan ta över delar av ansvaret för det sociala arbetet med elever och föräldrar. De bör också kunna ta över delar av det administrativa arbetet kring eleverna.

Alla modersmål ska ses som en resurs och alla barn ska tillförsäkras bra modersmålsundervisning. Elevernas funktionsvariationer ska så långt möjligt mötas med stöd och anpassning av undervisning och lokaler.

Ett effektivt digitalt system för frånvarorapportering direkt till skolornas kök skulle bidra till att minska matsvinnet.

Alla kommunala grundskolor bör vara profilskolor för att eleverna fullt ut ska kunna nyttja ”Det fria skolvalet”, så att fler elever kan välja en skola med en profil som passar intresse och läggning.

Det bör finnas möjlighet att välja andra språk än spanska, franska och tyska både på grundskolan och på gymnasiet för den som så önskar. Världen kommer till Norrköping nu och vi behöver rusta våra framtida yrkesmänniskor med de språkkunskaper som behövs.

Vi ska ha läxläsning på skolorna, i direkt anslutning till den ordinarie skoldagen, både i externa lokaler och i skollokalerna. På gymnasiet går det att ha läxläsning i kombination med språkcafé, för att underlätta integration och få hjälp med läxor samtidigt. Sommarskola ska naturligtvis arrangeras för de elever som behöver det.

Estetisk och skapande verksamhet i skolan liksom motion och rörelse är också grundläggande för utvecklingen av hela människan. Alla skolor ska ha skolträdgårdar och tillgång till utomhusklassrum i olika biotoper och i olika kulturlandskap för att möjliggöra för en effektiv och stimulerande lärmiljö.

Vi ska erbjuda alla elever som går på yrkesförberedande program högskolebehörighet.

Kommunen ska ansöka om fler YH-utbildningar så att ännu fler kan utbilda sig till ett yrke som ger jobb och egen försörjning.

Samarbetet mellan skola och arbetsliv behöver förbättras och underlättas. Varje skola ska ha studie- och yrkesvägledare som hjälper våra unga att välja det som är rätt för dem. Även arbetet med prao kan förändras.

Det livslånga lärandet ska främjas av väl fungerande vuxenutbildning och folkbildning. I Norrköping ska alla ha möjlighet till fler chanser, och yrkesvalen ska kunna ändras flera gånger i livet.

Vi vill:

  • att barnomsorgen har hög kvalitet och är tillgänglig på föräldrarnas arbetstider.
  • att det ska finnas fler språkval.
  • att alla grundskolor ska vara profilskolor.
  • att alla skolor ska ha tillgång till skolträdgårdar och utomhusklassrum.
  • att livslångt lärandet stöds genom att vuxenutbildning och folkbildning är tillgänglig för alla.

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Vår kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Alla ska ha rätt att definiera sin identitet och utöva kultur. Därför är stöd till olika sorters kulturyttringar viktigt.

Norrköping ska vara en ledande stad i Sverige när det gäller kulturutbudet, där offentlig teater och symfoniorkester stärks av fria musik- och teatergrupper och muséer blandade med nya forskarmiljöer inom högteknologisk visualisering. Vi ska också ge kulturkvarteret Hallarna möjligheter att verka och utvidga sin verksamhet.

Kultur- och musikskolor och studieförbund är viktiga för att barn och ungdomar ska få stifta bekantskap med olika kulturuttryck samtidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.

Välförsedda och offentligt finansierade bibliotek ska garantera allmänhetens tillgång till ett brett kulturutbud. Lån av böcker och andra medier ska förmedlas av utbildade bibliotekarier och vara avgiftsfritt.

Föreningslivet är bärare av vårt lands demokratiska traditioner och behöver fortsatt starkt samhällsstöd. Genom resurser till bland annat ungdoms- och breddidrotten, inklusive idrott för personer med funktionsvariation, korpidrott och motionsidrott, investerar vi i såväl livskvalitet som folkhälsa.

Vi bör lägga ett särskilt fokus på tjejer och idrott. En översyn av föreningsbidragen, som tydligt visar hur mycket pengar som går till tjej- respektive killidrott är nödvändig. Ridsport, motorsport, parasport, e-sport och spontanidrott, alla ska få plats i en kommun som Norrköping.

Vi vill:

  • ha ett rikt kulturliv som består av såväl klassiska institutioner som fria grupper och individer.
  • att människor alltid ska ges rätt att definiera sin identitet och utöva sin kultur.
  • att alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.
  • ha välförsedda och offentliga bibliotek med utbildad personal och fria lån.
  • ha ungdoms- och breddidrott för alla. Det ska också finnas goda möjligheter till spontanidrott i hela kommunen.

Nyheter på God utbildning och kultur för alla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter