Hållbar industri innovationer och infrastruktur

Hållbar industri innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
Miljöpartiet är ett parti där evidens och forskningens betydelse för vår framtid är grundbultar. I Norrköping finns en särskild forskningsfond ur vilken forskare kan söka medel för att undersöka något som är relaterat till Norrköpings framtid. Vi vill förstärka denna fond med ytterligare ett forskningsområde, nämligen miljö- och klimatområdet. Norrköping har en stark position med tre stora pappersindustrier med olika profiler. Dessa kan, i samverkan med Linköpings universitet, utvecklas till forskningscentra för nya tillämpningsområden av skogsbaserade råvaror och bränslen.

Att investera i infrastruktur och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är viktigt för att underlätta en hållbar utveckling. Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att människor och gods ska kunna förflytta sig och transporteras på ett smidigt, säkert och samtidigt miljöanpassat sätt.

En utbyggd och välfungerande infrastruktur betyder också att bredbandsutbyggnaden når hela kommunen, ända längst ut i yttersta lilla skär.

På landsbygden kommer bilen fortfarande att vara huvudalternativet för lokala transporter, och därför ska det finnas en väl utbyggd infrastruktur för förnybara bränslen och laddmöjligheter för elfordon. Vi vill se en utbyggnad av gång- och cykelvägar mellan tätorter på landsbygden.

Flyget är i dag ett av våra sämsta resalternativ för miljön, sett till utsläpp per person och kilometer. Samtidigt finns få alternativ för de riktigt långa resorna. Det är för oss självklart att flyget ska bära sina miljökostnader fullt ut. Därför vill vi fasa ut de subventioner kommunen idag ger till flygplatsen.

För att minska användandet av privat bil i innerstaden behöver pendelparkeringar byggas ut. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i all stadsplanering. Norrköpings kommun behöver ett väl fungerande hyrcykelsystem och fler cykelparkeringar.

Ett av Miljöpartiets mål är att få till att en större del av innerstaden är mer eller mindre bilfri. Det skulle också vara av intressant att prova olika miljözoner för trafiken. Genom att aktivt satsa på fordon med ingen eller låg utsläppsnivå minskas riskerna för att luftföroreningar påverkar vår hälsa negativt.

Spårvägen behöver byggas ut till alla stadsdelar med tillräckligt resandeunderlag. Sammanhängande, säkra, avgas- och bullerfria cykelleder och gångvägar centralt genom stadsdelarna ska binda samman olika stadsdelar med varandra och centrum. I andra riktningen leder de till närmaste rekreationsområde i stadsranden.

Vi vill:

–          att kommunen öppnar ett nytt forskningsområde, miljö- och klimatanpassning av industrin, där forskare kan söka forskningsmedel.

–          att bredband når alla kommunens invånare.

–          att gång- och cykelvägnät byggs ut i både tätort och på landsbygd.

–          att kommunen inför ett hyrcykelsystem.

–          att kommunen stimulerar utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

–          att vi bygger ut spårvagnsvägnätet.

–          att kommunen bygger fler pendlarparkeringar.

Nyheter på Hållbar industri innovationer och infrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter