Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Staden är den livsmiljö där merparten av befolkningen tillbringar den största delen av sina liv. Kraven på en hållbar stadsbyggnad är därför avgörande för individens välmående och samhällets utveckling, inte minst för dem som har små möjligheter eller litet intresse av att lämna den.

Staden ska också stimulera till fantasi och kreativitet och bjuda på rekreationsmiljöer av hög kvalitet och med biologisk mångfald. Grönområden och tillgång till öppet vatten är grundläggande livskvalitéer i stadsmiljön.

Bostäder, service, handel, arbetsplatser och kultur ska finnas i alla stadsdelar för att minska behovet av resor och transporter. Lagom täthet är också viktigt eftersom utspridd bebyggelse leder till onödig biltrafik.

Den arkitektoniska utformningen av staden är avgörande för stadens attraktivitet och människors välbefinnande. Variation i storlek, form, färg och material är stimulerande och hälsofrämjande. De kulturhistoriska värdena är en viktig grund. Byggnation ska ske med miljövänlig teknik och material. Det är också viktigt att det byggs bostäder för alla, i alla prislägen. Tillgång till ljus, grönska och offentlig konst höjer kvalitén på helheten.

De gröna områdena är livsviktiga för att vi ska leva ett bra liv i staden. Alla hushåll behöver ett eget uterum och en grön gård att dela med grannarna i sitt hus. För t ex de äldre barnen behövs även gemensamma gröna ytor och spontanidrottsplatser där alla kan träffas. Från kvarteret ska man nå en allmän park inom gångavstånd. För hela stadsdelen behövs en stadsdelspark som ger alla möjlighet till aktiviteter och gemenskap i grön miljö. För hela staden behövs stadsparker och för längre utflykter behövs gröna stråk som leder till närmaste större naturområde för rekreation.

När Norrköpings befolkning ökar behöver de gröna stadsrummen också öka och förbättras. I den täta innerstaden innanför Promenaderna behöver gårdar, gaturum, torg och parker förbättras. Här måste det bli stopp på att bygga hus på torg och i parker och att bygga bostadshus utan gröna gårdar.

Grönskan är ett nödvändigt stadsbyggnadselement. Växterna renar luften, dämpar vindar, svalkar vid hetta, tar hand om vatten, tar upp koldioxid och producerar syre.

Lekplatser med utmanande miljöer är tillgångar för hela familjer och över generationer.

Att engagera de boende i områdets skötsel och utveckling ger delaktighet, minskad omsättning på boende och bygger nätverk i området

Vi vill:

  • att kommunen ska stimulera till hållbar bebyggelse där minimal miljöpåverkan och hög boendegemenskap är målen.

Nyheter på Hållbara städer och samhällen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter