Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet och hygien, grundläggande rättigheter.

Kommunens vård ska ges utifrån en helhetssyn på människan. Alla ska känna sig trygga i att samhället ger den vård de behöver, när de söker den. Miljöpartiet vill satsa på förebyggande hälso- och sjukvård bl. a genom ett aktivt folkhälsoarbete där t.ex närhet till natur, park och trädgård är grundläggande för psykisk och fysisk hälsa.

En kommun av Norrköpings storlek och näringslivsstruktur behöver ett fullvärdigt sjukhus med akut omhändertagande dygnet runt.

Det är viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov. Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Man ska kunna vara trygg med att det finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräcklig och utbildad personal.

Miljöpartiet vill att omsorgen för äldre ska erbjudas med en mångfald av möjligheter. Vi vill särskilt stötta den idéburna sektorn inom äldreomsorg. Det ska finnas kollektivhus, 55+hus, seniorboenden och trygghetsboenden.  Alla utförare ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten. Biståndsbedömningen ska bli generösare, och faktorer som otrygghet ska väga tyngre än de gör idag. Anhöriga ska få aktivt stöd och avlastning.

Alla ska ha tillgång till en jämställd äldreomsorg och därför är det viktigt med kompetensutveckling för äldreomsorgspersonalen, det gäller till exempel språk, kultur, mat, jämställdhet och hbtq-kompetens. All personal i äldreomsorgen, inklusive timanställda, ska ges möjlighet till friskvård på arbetstid.

Olika typer av äldreboenden behövs i alla stadsdelar och bostadsområden. Där man levt och verkat under sitt liv, vill man också bo som äldre.  Det behövs också fler kategoriboenden inom en relativt snar framtid. Kanske baserat på språk som vi gör med finskan redan idag.

Fysisk aktivitet och goda matvanor är viktiga förutsättningar för vår hälsa även som äldre. Det behövs fler träffpunkter med aktiviteter för äldre, exempelvis träning, naturupplevelser och gemensamma måltider. Alla äldre ska ha rätt till regelbundna vistelser utomhus och i naturmiljö.

Personaltätheten ska vara tillräckligt hög, så att de som arbetar i äldreomsorgen slipper hamna i omöjliga situationer som att ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två personer.  Miljöpartiet vill genomföra en arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen.

Grunden för social hållbarhet läggs i barndomen. Det är familjens och samhällets viktigaste uppgift att ge barn och unga möjlighet att växa upp och utveckla färdigheter och egenskaper så långt den egna förmågan medger. Samhället ska ha ett barnperspektiv och ett folkhälsoperspektiv på alla beslut.

Alkohol och andra droger står i Norrköping för en stor medmänsklig och ekonomisk kostnad, för såväl vuxna som barn. Utöver den restriktiva alkoholpolitik som bedrivs på riksnivå, har kommunen stora möjligheter att påverka genom förebyggande insatser i kommunal verksamhet, och tydliga satsningar på att stärka föreningslivet. Genom att fortsätta uppmuntra offentliga drogfria arenor och miljöer för barn och ungdomar och unga vuxna ger vi Norrköpingsborna bättre redskap att förebygga beroendeproblematik.

Vi vill:

  • fokusera på förebyggande insatser för att minska skador av missbruk
  • utveckla arbetet med sociala investeringar
  • se till att folkhälsoarbetet och barnperspektivet beaktas i alla kommunens verksamheter

Nyheter på Hälsa och välbefinnande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter