Hav och marina resurser

Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
Norrköpings kommun har lång strand. I exempelvis Arkösund, kring hela Bråviken, runt Motala ström och runt Glan har vi stränder. Ett strandskydd som bevarar allmänhetens rätt att vistas i strandnära natur är självklart för Miljöpartiet. Det är viktigt att alla som bor i eller besöker kommunen har tillgång till strandpromenader och vattennära rekreation.

Det strandnära läget leder också till att attraktiviteten ökar. Turistnäringen bör utvecklas och bli ett starkt bidrag till landsbygdens ekonomi.

Hänsyn måste dock tas till näringar och gårdar så att de inte drabbas negativt. Att ha 50 meter skyddszon till varje vattendrag kan leda till att en jordbrukares åkermark beskärs. Fiske och vattenbruk är andra viktiga näringar i vattennära lägen som inte heller får drabbas av strandskyddet. Det är inte bra för företaget och vi är alla beroende av våra näringar.

Motala ström är kraftigt reglerad med stora vandringshinder för fauna och flora. Dessa bör snarast byggas bort, så fisk och andra djur och växter kan spridas, vandra sina naturliga, invanda vägar till lek- och växtplatser.

Kulverterade vattendrag bör öppnas och om möjligt ges sitt gamla flöde åter. Det främjar den biologiska mångfalden men verkar också som en buffert vid kraftiga skyfall. Vi behöver också återställa de våtmarker som tidigare dikats ut, inte bara för att skydda mot kommande skyfall utan också som ett skydd mot övergödning av våra sjöar och hav.

Vi vill:

  • bygga bort vandringshinder.
  • öppna kulverterade vattendrag.
  • återställa våtmarker.
  • värna strandskyddet.

Nyheter på Hav och marina resurser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter