Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten i samhället.
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.

Miljöpartiet vill att Norrköping ska vara en kommun för alla. En kommun där tillgången till service, kultur, handel eller samhället i stort inte styrs av medborgarnas funktionsförmåga utan av intresse.

En kommun för alla innebär att kommunen både fysiskt och administrativt ska göras tillgänglig för personer med fysiska, psykiska, och intellektuella funktionshinder. I stadsplaneringen ska funktionshinderperspektivet hela tiden finnas med. Miljöpartiet vill att kommunen inför en tillgänglighetsdekal. Ett märke att sätta på en lokal, eller använda digitalt, som visar att verksamheten är tillgänglig för alla.

Samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt är det förödande att funktionshindrades förmågor inte tas till vara fullt ut. Vi utgår från att alla kan och vill vara kreativa och delaktiga i samhället. Som arbetsgivare bör Norrköping gå före och aktivt anställa personer med funktionsnedsättning. Längst från arbetsmarknaden står ofta personer med psykiska och intellektuella funktionshinder. Kommunen bör aktivt anställa personer ur dessa grupper.

En viktig, grön, tanke är att en tillgänglig stad är en förutsättning för funktionsnedsatta men bättre för alla. Vi vill ha lekplatser som alla föräldrar kan ta sina barn till. Parker, bibliotek, kulturliv, arbetsmarknad, allt som gör Norrköping till en fantastisk kommun att leva i, blir bättre om alla har tillgång till den. En ramp för rullstol ger också ökade möjligheter för små människor i barnvagn. Ett stadsområde som planerats för att vara lätt att hitta i ger inte bara personer med intellektuella funktionshinder ökad tillgång till gaturummet utan är också en möjlighet för besökare från andra städer och länder. En anpassad arbetsplats ger inte bara en funktionshindrad möjlighet att försörja sig själv, det ger också arbetsgivaren möjlighet att anställa rätt person på rätt plats.

Vi vill:

  • verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung eller religion, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
  • att kommunen inrättar en tillgänglighetsdekal.

Nyheter på Minskad ojämlikhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter