Bo och leva i Ockelbo

Ockelbo ska vara den bästa platsen att bo på. Vi vill arbeta för ett mer attraktivt centrum i Ockelbo. Centrum behöver utvecklas så att människor vill vara där och inte bara stanna så kort tid som möjligt. Mer plats behövs för gående och cyklister på bekostnad av genomfartstrafiken. Parkering ordnas så att biltrafiken inte försämrar upplevelsen av centrum.

Vi tror att Ockelbo har svaret på många av stadens problem i form av trängsel, trångboddhet och brist på sammanhang. Med många lokala företag och en stor stad på 25 minuters pendlingsavstånd med tåg så finns det gott om arbetstillfällen. Miljöpartiet vill att kommunen mer aktivt marknadsföra Ockelbo för att locka nya invånare. Nya bostäder ska byggas för att möta människors behov av samhällsservice som förskola, skola, kollektivtrafik och hemtjänst. Vi motsätter oss byggande i så kallade ”attraktiva, strandnära områden”, som kommunens översiktsplan öppnar för och där god samhällsservice inte kan uppnås effektivt, t ex när det gäller energi och transporter. Natur- och miljövärden ska prioriteras framför ny bebyggelse. Vi vill värna tillgången till strandnära områden. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Ett attraktivare centrum.
  • Aktiv marknadsföring för att locka nya invånare.
  • Ockelbogårdar bygger flerfamiljshus i trä. Det sparar resurser och är bra ur klimatsynpunkt.
  • I detaljplaner ska det ingå föreskrifter för miljövänliga material, energieffektivitet, solpaneler etc.
  • Kommunen ska ta fram ett program för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det beslutades av kommunfullmäktige redan 2015.
  • Utlokalisera kommunförvaltningens organisation en dag per vecka till byarna enligt rullande schema.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: