Beredskap för samhällsstörningar och förändrat klimat

Klimatförändringarna och en föränderlig omvärld gör att våra samhällen behöver planera för att hantera fler extraordinära händelser i framtiden. En hög civil beredskap skapar trygga, säkra och uthålliga samhällen.

Vi tror att ett robust lokalsamhälle, väl förankrat i en global värld, står bättre rustat att möta såväl extrema väderhändelser och naturolyckor som oro i omvärlden. Vi vill lokalt bygga bättre beredskap för klimatförändringar genom en kommunal klimatstrategi, vi vill satsa på det kommunala beredskapsrådet och aktivt stötta och utveckla lokal livsmedelsproduktion och handel, som vi tror blir viktigt i krissituationer. Vi vill utveckla resurser i Ockelbo och byarna för att snabbare ha krisorganisationer igång vid händelser men vi vi också odla och utöka kommunens internationella relationer. 

Ömsesidig respekt och förståelse över nationsgränser är det som på lång sikt skapar fred och frihet för samhällen och individer.

Konkret föreslår vi:

 • Kommunal klimatstrategi med klimatanpassning av verksamheter och planeringsförutsättningar
  • Riktlinjer i fysisk planering
  • Hantering av extraordinära händelser i socialförvaltningen 
 • Utveckla och tilldela resurser till det nystartade beredskapsrådet
 • Öka samverkan med Försvarsmakten
 • Stödja byarna med att upprätta beredskapsplaner och tillhandahålla materiel
 • Öva den kommunala organisationen
 • Se över behoven av skyddsrum
 • Utveckla och stödja lokal produktion och förädling av livsmedel
 • Inventera och involvera frivilliga resurser och andra i kommunen för snabb insats och samordning. (Föreningar, lantbrukare, entreprenadfirmor etc)
 • Samverka med markägare för bättre planering, undvika bostäder i riskområden samt bedöma brandrisk från skog vid planering och bygglov.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: