Naturmiljö

Ockelbo ska värna och utveckla de naturvärden som skapar livskvalitet och ekosystemtjänster i kommunen

En plan måste göras för att skapa bättre skydd (t ex naturreservat) av de många värdefulla naturområden som vi vet finns i Ockelbo. Vi vill att Rönnåsen ska bli naturreservat, både för områdets höga naturvärden och för dess betydelse som rekreationsområde. Rönnåsen ska göras mer tillgängligt, med bättre skyltning både i tätorten och i området. Vi kan tänka oss en offroadbana för cykel på Rönnåsen. Hälsans stig ska förlängas med en cykel- och gångväg runt Bysjön. I dag finns vandringsleder mellan Ockelbo och Jädraås, Jädraås och Åmot, Åmot och Lingbo. Vi vill att kommunen ska stötta en ny vandringsled mellan Lingbo och Ockelbo för en sammanlänkning av Ockelbo och byarna. Det skulle vara bra både för friluftsliv och turism. Vattenområden med särskilda naturvärden och stort värde för friluftslivet och fisket ska skyddas. Vi vill värna om långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; varg, lo, björn och järv. Däremot tror vi på ett större lokalt självbestämmande kring skyddsjakt. Det är viktigt att rovdjurspolitiken förs i dialog med jägare och boende i rovdjursområden. Vi vill även värna om vildlaxens och flodpärlmusslans möjligheter till fortplantning i våra vattendrag. Vi vill verka för att tillgängligheten till Ockelbos värdefulla naturområden ökar. Nya täkter, kraftledningar, master och vindkraftverk bör prövas noga. Naturgrus och torv ska inte brytas i Ockelbo. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Fler naturreservat som t ex Rönnåsen.
  • Gång- och cykelväg runt Bysjön anläggs.
  • Ockelbo kommun fortsätter uppmuntra koloniträdgårdar och odlingslotter.
  • Vandringsled mellan Ockelbo-Jädraås-Åmot-Lingbo-Ockelbo skapas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: