Bo och Leva

Bo och Leva

Vision: Ockelbo ska vara den bästa platsen att bo på. Vi vill arbeta för ett mer attraktivt
centrum i Ockelbo. Mer plats behövs för gående och cyklister på bekostnad av genomfartstrafiken.
Vi tror att Ockelbo har svaret på många av stadens problem i form av trängsel, trångboddhet
och brist på sammanhang. Miljöpartiet vill att kommunen mer aktivt marknadsför
Ockelbo för att locka nya invånare.
Vi vill stärka strandskyddet och värna allemansrätten. Nya bostadsområden bör byggas i
rimlig närhet till förskolor, skolor, allmänna kommunikationer och annan service.
Vi säger nej till extern handel, eftersom den utarmar en väl fungerande centrumhandel
och skapar onödig biltrafik.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Skapa ett attraktivare centrum.
• Utveckla aktiv marknadsföring för att locka nya invånare.
• Ockelbogårdar bygger flerfamiljshus i trä. Det sparar resurser och är bra ur klimatsynpunkt.
• I detaljplaner ska ingå föreskrifter för miljövänliga material, energieffektivitet,
solpaneler etc.
• Värna centrumhandeln och säga nej till externa etableringar.
• Kommunen bör snarast presentera ett program för bevarande av kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsemiljöer. Det beslutade kommunfullmäktige redan 2015.

Nyheter på Bo och Leva

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter