Natur

Vision: En plan måste göras för att skapa bättre skydd (t ex naturreservat) av de många
värdefulla naturområden som vi vet finns i Ockelbo. Vi vill att Rönnåsen ska bli naturreservat,
både för områdets höga naturvärden och för dess betydelse som rekreationsområde.
Av samma anledning bör även området vid Naturstigen runt Masugnsdammen i
Åmot bli naturreservat.
Hälsans stig ska förlängas med en gång- och cykelväg runt Bysjön.
I dag finns vandringsleder mellan Ockelbo-Jädraås, Jädraås-Åmot och Åmot-Lingbo. Vi
vill att kommunen ska stötta en ny vandringsled mellan Lingbo och Ockelbo för en
sammanlänkning av Ockelbo och byarna.
Vi vill värna om långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; varg, lo,
björn och järv. Däremot tror vi på ett större lokalt självbestämmande kring skyddsjakt.
Det är viktigt att rovdjurspolitiken förs i dialog med jägare och boende i rovdjursområden.
Vattenområden med särskilda naturvärden och stort värde för friluftslivet och fisket
ska skyddas. Vi vill värna om vildlaxens och flodmusslans möjligheter till fortplantning
i våra vattendrag.
Nya täkter, kraftledningar, master och vindkraftverk bör prövas noga. Naturgrus och
torv ska inte brytas i Ockelbo.
Det har förekommit okänsliga beskärningar och fällningar av stora träd i centrala Ockelbo
och vi vill därför ha en kommunal trädpolicy för långsiktig föryngring av trädbestånd
med hänsyn till biologisk mångfald och landskapsvård. Vi har stor kompetens i
Ockelbo vad gäller träd och trädgård, de kunskaperna bör användas bättre.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Fler naturreservat skapas.
• Gång- och cykelväg runt Bysjön anläggs.
• En kommunal trädpolicy införs.
• Ockelbo kommun fortsätter uppmuntra koloniträdgårdar och odlingslotter.
• Vandringsled mellan Ockelbo-Jädraås-Åmot-Lingbo-Ockelbo skapas.
• En cykelled anläggs på den forna banvallen Norrsundet-Ockelbo-Jädraås-Falun.

Nyheter på Natur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter