Aktuella frågor för Johanna Öfverbeck

Mer om Johanna Öfverbeck

Johanna Öfverbeck om politik

Stad för barnen

Malmö är barnens stad. En stad byggd på barnens villkor, är en stad att för alla. Alla politiska beslut ska vara väl grundade i ett genomtänkt barnperspektiv. Barns rätt till inflytande är tydligt inskrivet i FN:s barnkonvention, men samhället måste bli ännu bättre på att göra det möjligt för barn att höras. Barns sätt att röra sig sig vara utgångspunkten i det offentliga rummet. All trafikplanering sak ha ett tydligt barnperspektiv, forgängare och cyklister ska prioriteras framför motortrafik. Lekplatser och grönytor ska locka barn till lek och röresle. 

Skola och utbildning

Malmö måste växa ihop, skillnaderna mellan skolorna behöver minska som en del i att minska klyftorna i staden. Barn ska ha samma möjligheter att nå sin potential oavsett vilken del av staden de bor i. Alla Malmös skolan måste hålla hög kvalitet och barn i behov av särskilt stöd ska garanteras detta. Malmö har arbetat mycket med nyanlända barns skolgång, självklart är detta ett arbete som ska fortsätta. Alla skolor ska arbeta med elevinflytande och normkritik. Lärare och rektorer ska ha förutsättningar att göra ett gott arbete, för att kunna vara de peagoger och ledare som de är utbildade till. Specialpedagoger, kuratorer och andra kompetenser måste finns i skolorna. Hållbart lärande och kunskap om det utvidgade klassrummet ska uppmuntra fler pedagoger att ta med sig undervisningen ut i staden.

Personalpolitik

Malmö ska vara en bra arbetsgivare, där medarbetare har inflytande över sitt arbete och verktygen för att utföra ett gott arbete. Skolans pedagoger, socialtjänstens socialsekreterare likväl som stadens andra anställda ska ha en rimlig arbetsbörda och en god arbetsmiljö. Stadens alla chefer ska lagom många anställda och ha tillgång till stödstrukturer, så de kan vara de goda arbetsledare som behövs i verksamheterna. 

 

Personligt

Jag arbetar för närvarande som politisk sekreterare för Mp Malmö. Jag har sociaonomexamen och har tidigare arbetat med ensamkommande barn. Jag är född i Malmö, uppvuxen i Bara och sedan 2005 malmöbo.