Mer om Madeleine Bilberg

Madeleine Bilberg om politik

Jag kandiderar till kommunfullmäktige i  Strängnäs kommun för att politiken är nyckeln till förändring. Vi behöver höja miljömedvetenheten och jobba för en hållbar utveckling i vår kommun. 

Jag har världens roligaste yrke att undervisa barn och unga, vår framtid. Skolframgång har stor betydelse för alla elever. Alla mår bra av att klara av sina uppgifter. Det ger en stark självkänsla och goda förutsättningar att klara sig vidare ut på arbetsmarknaden och livet. Därför måste vi satsa på tidigt stöd till eleverna av värderade och skickliga pedagoger. Både lärarlöner och arbetsmiljön i skolan måste bli attraktiv.  

Att kommunen ökar andelen ekologisk och KRAV- märkt mat i verksamheterna är viktigt både för människor, djur och natur. Alla kemikalier i konstgödning och bekämpningsmedel som används i oekologisk odling  försvinner inte utan finns kvar i både maten och naturen. Sjöar blir övergödda och pollinerande insekter dör. All frukt på förskolan ska vara ekologisk och barnens miljö ska vara miljövänlig utan skadliga kemikalier. 

För en hållbar framtid måste vi satsa på klimatsmarta lösningar som halverade taxor på tåget, trygga cykelvägar, hushållsnära källsortering med möjlighet att återvinna matrester till biogas. Skötselplaner för våra skogar, grönområden och vatten i sjöar och grundvattentäkter.Viktigt att kommunens verksamheter erbjuder goda abetsförhållanden och att arbetslösa erbjuds traineeplatser. 

Framtiden är förnybar - Rösta grönt!