Mer om Ulf Nilsson

Ulf Nilsson om politik

 

Avveckla fossila bränslena

Fossila bränslena är nyckeln i klimatfrågan. Övergången till sk. förnyelsebar energi måste få ökad stimulans, särskilt inom trafiksektorn. Det finns stora möjligheter men politiken behöver göra mera på alla nivåer. Förutom de miljömässiga fördelarna skapas många arbetstillfällen genom satsningar på förnyelsebara bränslen 

 

Bygg bra och billiga bostäder

En stor del av de nyproducerade bostäderna ska byggas så kostnadseffektivt, och med så goda energiprestanda, att det statliga investeringsstödet för hyresrätter kan erhållas.

På kommunens egen mark ska i regel detaljplaner göras av kommunensjälv. Marktilldelningen ska i regel göras efter att detaljplan är klar. Detta ökar konkurrensen eftersom de mindre bolagen då har större möjlighet att vara med. Vid marktilldelning bör kommunen sätta en gräns för högsta hyra och energibehov för att ge bra bostäder med rimlig hyra.

 

Skydda jordbruksmarken

Jordbruksmarken är en värdefull tillgång och kan inte återskapas. Vi behöver och kommer att behöva den för vår försörjning, inte bara för matproduktion, utan även för biobränsle och råvaror för industrin.

Enligt lag får brukningsvärd jordbruksmark endast i undantagsfall användas för bebyggelse. För att klara behoven och lagkraven måste vi planera för att bygga på annan mark än jordbruksmark. I Sverige har kommunerna hela ansvaret för att skydda jordbruksmarken. Att det är billigare att bygga på platt mark får inte vara ett skäl för att förstöra brukningsvärd jordbruksmark.

 

Vi ska ha riktigt bra vård

Alla som söker vård ska få ett värdigt och professionellt mottagande. Ingen ska avvisas eller utsättas för diskriminerande bemötande. Alla vårdsökande ska slussas vidare till rätt behandling eller åtgärd utan att drabbas av orimliga väntetider. Åtgärder ska vidtas så att allvarliga sjukdomar och skador inte förbises. Tillräckligt många läkare och annan kompetent personal ska finnas i vården.