Miljöpartiet i Oskarshamn vill värna Vånevik

Miljöpartiet i Oskarshamn vill värna Vånevik

Det har nyligen blivit känt att den politiska majoriteten i Oskarshamns kommun inte är överens om exploatering av gammelskogen i Vånevik ska genomföras eller inte.
Planerna på en exploatering började för några år sedan, då kommunen hittade en bortglömd men ännu gällande detaljplan från 1944 för bland annat villatomter.
Vi i Miljöpartiet de gröna var redan från början kritiskt inställda till planerna och menade att strandskyddet inte utan vidare ska kringgås, bara för att man fått möjlighet till det. Området är av stort kulturhistoriskt intresse, förutom att det är ett värdefullt strövområde för boende i närområdet.
Flera naturinventeringar av området har gjorts, bland annat på vår begäran, och bilden av ett oerhört värdefullt stycke natur har långsamt vuxit fram.

Med hittills 68 funna naturvårdsarter, varav 31 rödlistade, bland annat den mycket sällsynta och globalt hotade dammfladdermusen, så har bevarandemotiven hopat sig. Här finns många arter som skulle kräva dispens från EU:s artskyddsförordning, och vår bedömning är att en ansökan om dispens för exploatering inte skulle bli beviljad, med tanke på hur andra exploateringar med mycket mindre påverkan har fått avslag i andra delar av landet. Vi ser fördelarna med att istället skapa ett nytt naturreservat, där vi kan locka till turism och naturliv och på så sätt kunna skydda skogen för framtida generationer. Det skulle ge kommunen positiv publicitet, mervärde för invånarna och skapa arbetstillfällen inom besöksnäringen. Det skulle även bespara eventuella exploatörer onödiga kostnader som slutar i avslag vid en ansökan om dispens. Gammelskogen i Vånevik är mer värd som ett bevarat stycke unik natur- och kulturbygd än som ett villaområde för några få. I Oskarshamns kommun finns det byggklara villatomter på flera håll, eller är under planering, bland annat i Påskallavik och i de kustnära, yttre delarna av Saltvik . Det finns alltså ingen som helst anledning att exploatera värdefulla naturområden för att ytterligare ett fåtal ska kunna bo strandnära. Med bättre bevarandestrategi förbättras också kommunens anseende i naturvårdssammanhang. Att stoppa tomtbebyggelse och bevara och utveckla området är att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar för kommande generationer och följer helt kommunens egen definition på hållbarhet. Vi är glada att det inte blir någon exploatering av södra Vånevik den här mandatperioden, och om förnuftet och omsorgen om vår natur och biologisk mångfald får råda så är vi övertygade om att det inte kommer att ske någon exploatering där i framtiden heller. Den pågående massutrotningen av arter som pågår just nu är ett av de största hoten mot mänskligheten och vi har i alla delar av världen ett stort ansvar att bevara viktiga områden som detta. Miljöpartiet de gröna Oskarshamn Anna Lingman, Gunnar Westling, språkrör Ingmarie Söderblom, ordförande Länk till Oskarshamnsnyheterna

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter