Äldreomsorg

Omsorgen ska möta de äldres egna önskemål och behov. Par ska inte tvingas bo ifrån varandra mot sin vilja. Olika boendeformer behövs. Personalens situation måste förbättras, så att de som arbetar inom äldreomsorgen orkar jobba kvar och för att säkra personalförsörjning-en även i framtiden. Den som får omsorg i hemmet ska möta samma personal.

Utgångspunkten för Socialnämndens arbete ska vara alla människors lika värde. Kommunen har därför ett extra ansvar att ge stöd åt dem som har svårt att hävda sin rätt. Alla har rätt till en grundtrygghet som betalas av samhället.

Alla ska kunna delta i samhället efter egna förutsättningar. Arbetet med att öka tillgängligheten i offentliga miljöer måste gå vidare.

Äldreomsorgen ska möta de äldres egna önskemål och behov. Ett större utbud av olika former av boenden är önskvärt. Alltför många är socialt isolerade i hemmet. Det är viktigt att man som par kan få fortsätta att bo tillsammans även efter det att den ena parten behöver särskilt boende.

Framöver riskerar kommunen personalbrist inom äldreomsorgen. Fler män och ökad mångfald behövs i omsorgen, liksom anställda med olika språkkunskaper. Anställda inom vård och omsorg ska ha en rimlig arbetsbelastning och inflytande över sin arbetssituation.

Kommunen ska utveckla boenden för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning, det är viktigt både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv.

Utveckla LOV (Lagen om valfrihet) inom fler verksamheter, och underlätta för LOV-företag exempelvis genom konkurrens på lika villkor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: