Barn och unga

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Vi ser barn som aktiva medskapare av samhället och inte som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.

Samtidigt så är barn också mycket sårbara för våld och orättvisor, då de ännu inte byggt upp de skydd som vuxna oftast har. Det är därför viktigt med ett tydligt barnperspektiv i samhällsplaneringen och i alla kommunens verksamheter. Vi vill öronmärka pengar för att säkerställa att FN:s barnkonvention följs, särskilt genom att tillsätta en barnombudsman.

Satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. Skolans förmåga att se och möta varje elev måste stärkas. Det behövs gott om platser där barn och unga kan mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur.

Kvaliteten i förskolan ska öka bl a genom mindre barngrupper, ökat modersmålsstöd och större fokus på likabehandling. Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska gröna utemiljöer, gärna där förskolans alla barn och personal får plats samtidigt. Vi vill att barnomsorgen ska erbjuda flexibla öppettider för att möta behov av barnomsorg på obekväma arbetstider.

Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna av kemikalier vilket kräver en medvetenhet vid upphandling och inköp av nya saker till förskolan. Förskolans inomhusmiljö har högre halter av t ex vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Vi vill att inomhusmiljön där barn vistas ses över och att lokaler med t ex dålig ventilation åtgärdas.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar ska alla barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas. Det betyder god barnomsorg och skola tillgängliga för alla, samt en skatte- och socialpolitik som garanterar alla barn en god uppväxtmiljö. 

Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och ges adekvat hjälp av bl a skola, socialtjänst och sjukvård så tidigt som möjligt. Samverkan bör stärkas mellan de olika aktörer som kommer i kontakt med barn och unga i riskzonen (elevhälsa, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning, psykiatri osv), och som kan bidra till att relevanta åtgärder sätts in. Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella övergrepp.

Miljöpartiet vill

  • att kommunen sätter barn- och ungdomsperspektivet främst i de politiska besluten. Det ska finnas barnperspektiv på alla förslag och beslut. 

  • att en lokal barnombudsman tillsätts med uppdraget att se till att barnkonventionen följs. 

  • ha mindre barngrupper i förskolan. 

  • att kommunen erbjuder flexibel barnomsorg på obekväma arbetstider inklusive nattetid. 

  • att Partilles förskolor och skolor ska vara gift- och mögelfria. 

  • att kommunen ser till att alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst, har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. 

  • rusta upp och utöka antalet lekplatser. 

  • säkerställa att barn och unga har en trygg och säker boendemiljö, genom särskilt stöd till utsatta familjer. 

  • att kommunen ger mer resurser till ungdomsmottagningar och uppfångande verksamheter för barn och unga som mår dåligt. 

  • att maten som serveras inom förskola och skola ska vara näringsrik, ekologisk och helst närodlad.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: