Barn och unga

Lyssna

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Vi ser barn som aktiva medskapare av samhället och inte som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.

Samtidigt så är barn också mycket sårbara för våld och orättvisor, då de ännu inte byggt upp de skydd som vuxna oftast har. Det är därför viktigt med ett tydligt barnperspektiv i samhällsplaneringen och i alla kommunens verksamheter. Vi vill öronmärka pengar för att säkerställa att FN:s barnskonvention följs, särskilt genom att tillsätta en barnombudsman.

Satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. Skolans förmåga att se och möta varje elev måste stärkas. Det behövs gott om platser där barn och unga kan mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur.

Kvaliteten i förskolan ska öka bland annat genom mindre barngrupper, ökat modersmålsstöd och större fokus på likabehandling. Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska gröna utemiljöer, gärna där förskolans alla barn och personal får plats samtidigt. Vi vill att barnomsorgen ska möta de ökande kraven på flexibla öppettider genom att vara tillgängliga på obekväma arbetstider och nattetid.

Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna av kemikalier vilket kräver en medvetenhet vid upphandling och inköp av nya saker till förskolan. Förskolans inomhusmiljö har högre halter av till exempel vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Vi vill att inomhusmiljön där barn vistas ses över och att lokaler med till exempel dålig ventilation åtgärdas.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar ska alla barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas. Det betyder god barnomsorg och skola tillgängliga för alla, samt en skatte- och socialpolitik som garanterar alla barn en god uppväxtmiljö. Vi vill förbättra villkoren för barn som i dag lever i fattigdom genom att ge deras vårdnadshavare bättre möjligheter att försörja sin familj.

Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och ges adekvat hjälp av bland annat skola, socialtjänst och sjukvård så tidigt som möjligt. Samverkan bör stärkas mellan de olika aktörer som kommer i kontakt med barn och unga i riskzonen (elevhälsa, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning, psykiatri osv), och som kan bidra till att relevanta åtgärder sätts in. Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella övergrepp.

Miljöpartiet vill

 • att kommunen sätter barn- och ungdomsperspektivet främst i de politiska besluten. Det ska finnas barnperspektiv på alla förslag och beslut.

 • att en lokal barnombudsman tillsätts med uppdraget att  se till att barnkonventionen följs.

 • att kommunen använder skolan som en viktig plattform och kanal för att jobba med barn och ungas inflytande och delaktighet på beslut i hela den kommunala verksamheten.

 • ha mindre barngrupper i förskolan.

 • att kommunen erbjuder flexibel barnomsorg på obekväma arbetstider inklusive nattetid.

 • att Partilles förskolor och skolor ska vara gift- och mögelfria.

 • att kommunen, som ett led att motverka barnfattigdomens effekter, strävar efter att skolorna i kommunen är avgiftsfria i realiteten.

 • att kommunen ser till att alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst, har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.

 • rusta upp befintliga lekplatser

 • anlägga en s k utflyktslekplats på lämpligt ställe i kommunen.

 • särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, ekonomiska och sociala svårigheter, droger eller psykiska sjukdomar. Partille ska ge dem en trygg och säker boendemiljö.

 • att kommunen ger mer resurser till ungdomsmottagningar och uppfångande verksamheter för barn och unga som mår dåligt.

 • att maten som serveras inom förskola och skola ska vara näringsrik, ekologisk och helst närodlad.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: