Boende och Byggande

Den fysiska planeringen ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum. Människor ska ges möjlighet att på ett enkelt och konstruktivt sätt påverka Partilles utveckling.

Den offentliga miljön kring gator och torg ska underlätta möten och kulturella upplevelser. Bevarandet av grönområden och befintliga bostadsområdens kvaliteter är en självklarhet för att Partille långsiktigt ska vara en ekologiskt och socialt hållbar kommun.

Partille är litet till ytan och samtidigt nummer 15 i befolkningstäthet. Vi tycker därför utrymmet för ytterligare bebyggelse är litet. För oss är det inte ett självändamål med ökad folkmängd. I den mån kompletteringar görs till bostadsbeståndet ska dessa skapa ekologiska och sociala mervärden. Vi vill premiera social mångfald, genom t ex blandade boendeformer, vilket minskar risken för boendesegregation och skapa ett mer levande samhälle.

Kultur- och naturvärden ska lyftas fram. Att pressa in ytterligare bebyggelse i gamla, välplanerade bostadsområden riskerar att förstöra dessa värden och skapa onödiga konflikter. Miljöpartiet ska vara en garant för att bebyggelse bara i undantagsfall tillåts tränga undan naturvärden, och när detta sker ska dessa värden om möjligt återskapas enligt balanseringsprincipen.

Vi ser kommuninvånarnas önskan om att på ett enkelt och konstruktivt sätt påverka Partilles utveckling som en tillgång.  I planarbetet ska berörda grannar erbjudas expertstöd, deras synpunkter tas på allvar och bevarandeintresset väga tungt.

Partillebo AB är ett allmännyttigt kommunalt bolag som vi ska använda för bostadspolitiska ändamål. Vi vill därför att Partillebo tar ett utökat socialt ansvar. En del av bolagets stora bestånd kan på sikt byggas om till mindre hyreslägenheter med låg hyra.

Miljöpartiet vill

 • bevara Partilles insprängda naturområden. 

 • att en miljökonsekvensbeskrivning är norm vid nya detaljplaner. 

 • att plansamråd tas på allvar. 

 • bygga klokt och klimatanpassat. 

 • bevara naturreservat och Natura 2000-områden. 

 • att strandskyddet respekteras.

 • att kommunen har skäliga gatu- och VA-kostnader. 

 • att utsatta människor ska få boendestöd av kommunen. 

 • införa krav på marklov för trädfällning i alla nya detaljplaner. 

 • pröva om det går att bygga billiga hyresrätter genom att ge avkall på vissa standardkrav, såsom helkaklat badrum, diskmaskin, tvättmaskin, balkong, parkettgolv och parkeringsplats. 

 • värna möjligheten att ställa lokala särkrav på byggnaders utformning, särskilt med avseende på energiåtgång. 

 • använda gynnsamma bebyggelselägen för bostäder istället för kommersiella verksamheter. 

 • att Partillebos lägenheter och lokaler ska vara ett föredöme i fråga om skick och underhåll.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: