Demokrati

Vi är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre. I en väl fungerande demokrati har människor möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Olikheter berikar, därför vill vi att kommunen och dess verksamheter ska utformas tillsammans med alla de människor som använder dem. Barn har ingen formell demokratisk makt och Miljöpartiet vill därför att allt politiskt arbete genomsyras av FN:s barnkonvention.

Medborgarinflytandet gäller såväl utformningen av välfärden som kommunens och kommundelarnas planering och utformning för framtiden. Vi vill öka intresset för närdemokrati. En utökad biblioteksverksamhet med filialer i varje kommundel kan utvecklas till lokala medborgarkontor. På längre sikt tror vi även det är möjligt att införa medborgarbudgetar.

För demokratins återväxt är det viktigt att unga har tillgång till samhället och möjlighet att påverka. Vi vill skapa forum för ungdomar där de kan yttra sig över politiska förslag. En viktig del är att dessa forum ges inflytande, t ex genom att ha en tydlig roll som remissinstanser inför politiska beslut.

Olika erfarenheter och bakgrunder är av största vikt för demokratin i alla sammanslutningar där beslut fattas och därför vill vi i alla sammanhang verka för jämställdhet och mångfald.

En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, en levande politisk debatt och möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och lämna egna förslag till politiska församlingar. En stor grad av öppenhet och genomlysning ger också medborgarna möjlighet att granska makten. Möjligheten att rapportera dåliga förhållanden via en så kallad visselblåsarfunktion är också en viktig del i detta. Ett minskat avstånd mellan medborgare och politiker, t ex när det gäller löneläge, är en viktig pusselbit för att minska politikerförakt och stimulera demokratiskt deltagande.

Miljöpartiet vill

  • att nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten. 

  • öka det lokala medborgarinflytandet genom t ex brukarråd, medborgardialog och åsiktstorg i det område som berörs. 

  • särskilt värna det lokala medborgarinflytandet i den fysiska planeringen. 

  • arbeta för ett samhälle som är fullt tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation. 

  • att kommunala protokoll inklusive bilagor ska vara sökbara i fritext på internet. 

  • att kommunen ska tillåta och behandla medborgarförslag från enskilda personer, föreningar och andra grupper i samhället. 

  • arbeta för införandet av en visselblåsarfunktion för alla som berörs av de kommunala verksamheterna. 

  • skapa forum för ungdomar att yttra sig över politiska förslag. 

  • att förtroendevalda håller igen sina löner. 

  • att Partille kommun ansöker om att få bli försökskommun med sänkt rösträttsålder till 16 år.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: